Ανεισφορολόγητο ΚΑΙ στη Φινλανδία! 7,430.59 ευρω


 Η καταιγιδα του ανεισφορολογητου συνεχιζεται.

 Φιλος μας εστειλε και την Φινλανδια! Και τον ευχαριστω!

Self-employed workers are formally covered by the same social security regime as employees, but in practice, the social benefits of self-employed workers are often not as great as those enjoyed by employees. The self-employed workers’s pension is calculated according to the Entrepreneurs’ Pension Act (YEL). The YEL takes into account entrepreneurial activities that have lasted for at least four months after the time a person turned 18 years of age if their confirmed YEL income exceeds the minimum of €5,504.14 a year (in 2004). However, the main reason for self-employed workers’ low level of social security is the fact that self-employed workers often choose the minimum level of contribution, which in turn results in a low level of coverage.

http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/fi0801019q.htm

Μεταφραση :Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι καλύπτονται τυπικά από το ίδιο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, όπως οι εργαζόμενοι , αλλά στην πράξη , οι κοινωνικές παροχές των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων συχνά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο εκείνα που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι . H Σύνταξη των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων υπολογίζεται σύμφωνα με το νόμο περί συντάξεων Επιχειρηματιών » ( YEL ) .

Η YEL λαμβάνει υπόψη επιχειρηματικες δραστηριοτήτες που έχουν διαρκέσει για τουλάχιστον τέσσερις μήνες απο τη στιγμή που ένα άτομο εγινε 18 ετών , αφου επιβεβαιωθεί οτι το εισόδημα YEL τους υπερβαίνει το ελάχιστο των € 5,504.14 ανά έτος ( το 2004 ) .

Ωστόσο , ο κύριος λόγος για το χαμηλό επίπεδο αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων της κοινωνικής ασφάλισης είναι το γεγονός ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι συχνά επιλέγουν το ελάχιστο επίπεδο της συνεισφοράς , η οποία με τη σειρά του οδηγεί σε ένα χαμηλό επίπεδο κάλυψης .

Στην επαληθευση που καναμε ειδαμε οτι  η επικαιροτητα στη Φινλανδια ειναι ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ, καθως το ετησιο εισοδηματικο οριο συμμετοχης στην ασφαλιση ανεβηκε στα….7,430.59 ευρω το χρονο!!!

A person whose work does not take place within the scope of an employment or service contract is considered self-employed. Other preconditions for being covered by the Act are that:

  • the self-employed person is between 18-67 years old,
  • business operations have been ongoing for at least four months, and
  • the estimated earnings from work amount to at least EUR 7,430.59 per year (2014). 

http://www.etk.fi/en/service/self-employed/1432/self-employed

  • In 2014, the lower limit for confirmed income is EUR 7,430.59 per year. This usually applies to part-time, secondary or seasonal entrepreneurial activities. The upper limit for confirmed income in 2014 is EUR 168,750.00 per year. 

    Your YEL earnings are increased annually by the so-called wage coefficient, which corresponds to the general adjustments in pay and price levels.

                                       https://www.varma.fi/en/Yritykset/YrityksenToiminta/The-selfemployed-persons-earnings/entrepreneurs-YEL-earnings/Pages/Default.aspx

                                                          ***

Διαβαστε την μεταφραση του κειμενου απο το Φινλανδικο Υπουργειο Ασφαλισης :

Ασφάλιση του Αυτοαπασχολούμενος είναι βασισμένη στο YEL εισοδήματος

Οι αυτοαπασχολούμενοι προσδιορισμού του εισοδήματος για λόγους ασφάλειας
Οι αυτοαπασχολούμενοι οικονομικά τις δικές τους συντάξεις
Ασφαλιστικών εισφορών επηρεάζει το ποσό της σύνταξης

Ένας αυτοαπασχολούμενος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση δική του ή της ασφάλειας των συντάξεων. Η αυτοαπασχόληση είναι ασφαλισμένος με βάση το Αυτοαπασχολουμένων ατόμου νόμο για τις συντάξεις ( YEL ) . Η ασφάλιση είναι υποχρεωτική , όταν ο αυτοαπασχολούμενος πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου , και θα πρέπει να ληφθούν εντός των έξι μηνών που άρχισε να αυτο – απασχόληση . Η μη μισθωτός μπορεί να λάβει από την ασφάλιση συντάξεων είτε από τα κέρδη που σχετίζονται με την ασφάλιση σύνταξης Copmany ή σε ταμείο συντάξεων , αν υπάρχει , ιδίως στον τομέα του.

Ένα άτομο του οποίου η εργασία δεν λαμβάνει χώρα εντός του πεδίου εφαρμογής της σύμβασης εργασίας ή της υπηρεσίας τους αυτοαπασχολούμενους . Άλλες προϋποθέσεις για να καλύπτονται από το νόμο είναι οι εξής:

-ο αυτοαπασχολούμενος είναι μεταξύ 18-67 ετών ,
-επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν σε εξέλιξη για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών , και
-τα εκτιμώμενα κέρδη από την ποσότητα εργασίας για τουλάχιστον ( 2014 ) ευρώ 7,430.59 ανά έτος .

Ένας εταίρος σε μια εταιρική σχέση και υπεύθυνος εταίρος ετερόρρυθμης ασφαλίζονται σύμφωνα με YEL . Ένα πρόσωπο σε μια ηγετική θέση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης , ο οποίος , μόνος ή μαζί με τα μέλη της οικογένειας , κατέχει το ήμισυ της εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου , πρέπει να ασφαλίζονται σύμφωνα με YEL .

Ένας συνεργάτης που κατέχει την ηγετική θέση σε μια τέτοια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μόνη κατέχει το 30 τοις εκατό των μετοχών της εταιρείας , ή που μόνος του, κατέχει πάνω από το 30 τοις εκατό των δικαιωμάτων ψήφου που παράγεται από τις μετοχές της εταιρείας , είναι , επίσης, θεωρείται ότι είναι αυτοαπασχολούμενοι 

YEL επιχειρηματίες αριθμούν λίγο λιγότερο από οκτώ τοις εκατό του συνολικού αριθμού των συντάξεων με βάση τις αποδοχές ασφαλισμένου .

Η προσπάθεια έργο της αυτοαπασχολούμενων επηρεάζει το εισόδημα

Τα κέρδη YEL αποτελούν τη βάση για την ασφάλιση . Τα κέρδη θα πρέπει να αντιστοιχεί στην προσπάθεια έργο του αυτοαπασχολούμενου . Το ύψος των συντάξεων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζονται βάσει των αποδοχών .

Σύμφωνα με το νόμο , τα κέρδη σύμφωνα με YEL πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα μισθό που θα καταβληθεί εάν η εργασία των αυτοαπασχολούμενων διεξήχθη από μια άλλη, εξίσου αρμόδιο πρόσωπο στη θέση του οι αυτοαπασχολούμενοι , ή αλλιώς αντιστοιχεί στα εν λόγω αποζημίωση που , κατά μέσο όρο , ισούται με το έργο ασφαλισμένο βάσει YEL .

Κέρδη που αναφέρονται στο YEL πρέπει να αντιστοιχεί με την οικονομική αξία της προσπάθειας εργασίας του αυτοαπασχολούμενου , όχι η οικονομική αξία της επιχείρησης . Τα κέρδη δεν βασίζεται άμεσα , για παράδειγμα , ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ή των εσόδων , όπως έχουν πιστοποιηθεί στη φορολογία , αλλά αυτά μπορεί να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τα κέρδη σε ένα κατάλληλο επίπεδο .

Ωστόσο , το εισόδημα δεν μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε υψηλότερη από 168,750.00 ευρώ ( το 2014 ) . Το Φινλανδικό Κέντρο Συντάξεων έχει ετοιμάσει κέρδη οδηγίες και παρέχει ελάχιστες συστάσεις για YEL κέρδη ανάλογα με το επάγγελμα .

Ο πάροχος συνταξιοδοτικών επιβεβαιώνει τα κέρδη YEL που αποτελούν τη βάση των συντάξεων και ασφαλιστικών εισφορών , κατ ‘εφαρμογή του αυτοαπασχολούμενου . Εάν υπάρχουν αλλαγές στην προσπάθεια έργο του αυτοαπασχολούμενου , αυτός ή αυτή θα συμφωνήσουν σε νέα κέρδη με το φορέα παροχής σύνταξης .

Από το 2004 , τα κέρδη που αποτελούν τη βάση της ασφάλισης συντάξεων των μη μισθωτός έχει επίσης επηρεάσει την άλλη την κοινωνική ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων . Τα ποσά των αποζημιώσεων ανεργίας , επίδομα ασθενείας και το επίδομα πατρότητας υπολογίζονται με βάση τα κέρδη YEL του αιτούντος . Για να είναι επιλέξιμες για τη σύνταξη μερικής απασχόλησης , οι YEL κέρδη ενός ορισμένου μεγέθους που απαιτείται .

Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι συχνά υπερβολικά επιφυλακτική και να ορίσετε τα κέρδη τους είναι πολύ χαμηλή , καθώς και το εισόδημα YEL είναι κατά μέσο όρο περίπου το ένα τρίτο χαμηλότερο από το μέσο μισθό . Τα κέρδη YEL έχει αποδειχθεί να αντιστοιχεί σε ένα μέσο όρο 65 τοις εκατό των εσόδων αποτελούν τη βάση της φορολογίας . Τα κέρδη YEL να ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές αποδοχές σε τομείς όπου τα κέρδη από την εργασία είναι συγκριτικά χαμηλή . YEL κέρδη σπάνια υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ ετησίως .

Οι αυτοαπασχολούμενοι κυρίως χρηματοδοτούν τις δικές τους συντάξεις

Ο αυτοαπασχολούμενος πληρώνει τη δική του ασφάλεια συντάξεων με την καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς YEL , η οποία καθορίζεται με βάση τη μέση συνεισφορά TyEL . Το 2014 , η ασφαλιστική εισφορά για τους αυτοαπασχολούμενους άτομα ηλικίας κάτω των 53 είναι 23,30 τοις εκατό των κερδών επιβεβαίωσε YEL και 24.80 τοις εκατό για εκείνους που είναι 53 ετών και άνω . Η ασφαλιστική εισφορά είναι εντελώς εκπίπτουν του φόρου .

Από το 1992 , ένας αυτοαπασχολούμενος που καταλαμβάνει την αυτοαπασχόληση , για πρώτη φορά έχει χορηγηθεί έκπτωση για τις ασφαλιστικές εισφορές. Σήμερα , ένας αυτοαπασχολούμενος που είναι εκκίνηση θα λάβουν μια έκπτωση 22 τοις εκατό για τις ασφαλιστικές εισφορές.

Η έκπτωση χορηγείται ανεξάρτητα από την ηλικία , και ισχύει για τις πρώτες 48 μηνών από την αυτο – απασχόληση . Αν η πρώτη περίοδος της αυτο – απασχόλησης διαρκεί λιγότερο από 48 μήνες, η έκπτωση μπορεί επίσης να χορηγηθεί για άλλη μια περίοδο αυτο – απασχόληση , έως 48 συνολικά μήνες.

Το κράτος συμμετέχει στη χρηματοδότηση των συντάξεων για τους αυτοαπασχολούμενους . Δεν υπάρχουν συλλέγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των αυτοαπασχολούμενων κεφάλαια , όπως η χρηματοδότηση των συντάξεων , σύμφωνα με τις συνταξιοδοτικούς νόμους για τους αυτοαπασχολούμενους είναι pay- as-you -go .

Κέρδη που σχετίζονται με τα τέλη σύνταξης , με τις επιχειρησιακές δαπάνες αφαιρούνται , χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών δαπανών του εν λόγω έτους , και το κράτος πληρώνει το μερίδιο υπόλοιπο . Το 2011 , το μερίδιο του κράτους ήταν περίπου 7 τοις εκατό των εκτιμώμενων δαπανών συντάξεων για τους αυτοαπασχολούμενους .

Ασφαλιστικών εισφορών επηρεάζει το ποσό της σύνταξης

Σε αντίθεση με το καθεστώς των εργαζομένων , η ασφαλιστική εισφορά YEL είναι ευέλικτο , πράγμα που σημαίνει ότι ο αυτοαπασχολούμενος μπορεί να επιλέξει να πληρώσει ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο ασφαλιστικών εισφορών . Ο επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει να αυξήσει του ή της ασφάλειας των συνταξιοδοτικών καταβάλλοντας μεγαλύτερη ασφαλιστική εισφορά με βάση τις επιβεβαιωμένες κέρδη , οπουδήποτε μεταξύ 10-100 τοις εκατό , χωρίς να χρειάζεται να αυξήσουν τα κέρδη YEL μόνιμα.

Αν οι καιροί είναι κακοί , η συνεισφορά μπορεί να μειωθεί κατά 10-20 τοις εκατό .

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τις επιβεβαιωμένες αποδοχές , η σύνταξη σωρεύονται με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί .

Pension για τους αυτοαπασχολούμενους πάντα συγκεντρώνεται με βάση τις εισφορές που καταβάλλονται YEL .

Αν ο αυτοαπασχολούμενος αμέλησε να καταβάλει τις εισφορές και έχουν λήξει , σύνταξη YEL του ή της μειώνεται .

Εάν οι ετήσιες εισφορές YEL καταβληθεί μόνον εν μέρει , οι συντάξιμες αποδοχές του εν λόγω έτους θα πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με τις εισφορές που καταβάλλονται . Αν οι εισφορές YEL έχουν μείνει απλήρωτη για έναν ολόκληρο χρόνο , τα κέρδη του ίδιου έτους θα είναι 0 ευρώ , όταν υπολογίζεται η σύνταξη .

Το Φινλανδικό Κέντρο Συντάξεων παρακολουθεί την συνταξιοδοτικού ασφάλιση των αυτοαπασχολούμενων . Αν ο μη μισθωτός δεν έχει συνάψει ασφάλιση , το Φινλανδικό Κέντρο Συντάξεων θα ενθαρρύνετέ τον να διορθώσει την αμέλεια μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα . Αν ο μη μισθωτός δεν προσέξει αυτό νουθεσία , το Φινλανδικό Κέντρο Συντάξεων θα πάρουν ασφαλιστική YEL για λογαριασμό του μη μισθωτού και σε βάρος του .

Η μη μισθωτός μπορεί να συνάψει ασφάλιση αναδρομικά για το τρέχον και τα τρία προηγούμενα έτη . Δεν είναι δυνατόν να προκύψουν ασφάλεια συντάξεων από τις προηγούμενες περιόδους από αυτό .

Advertisements