Γαλλία : Ολική ή μερική διαγραφή των άμεσων φόρων που επιβάλλονται τακτικά, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να πληρώσει λόγω φτώχειας κι εξαθλίωσης


Γαλλία : Ολική ή μερική διαγραφή των άμεσων φόρων που επιβάλλονται τακτικά, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να πληρώσει λόγω φτώχειας κι εξαθλίωσης (άρθρο 247 του Γαλλικού Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας)

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του φορολογουμένου να εφαρμοσουν:

1 ° ολική ή μερική διαγραφή των άμεσων φόρων που επιβάλλονται τακτικά, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι σε θέση να πληρώσει λόγω φτώχειας κι εξαθλίωσης

2 ° ολική ή μερική έκπτωση του φόρου κυρώσεις ή φορολογικές αυξήσεις, όταν η ποινή και, κατά περίπτωση, τα έξοδα στα οποία προστίθενται οι τελικές

2 δις Οι ολικές ή μερικές διαδικασίες εκπτώσεις τελών που αναφέρονται στο άρθρο 1912 του γενικού φορολογικού κώδικα και τους τόκους υπερημερίας που προβλέπεται στο άρθρο L. 209 του βιβλίου

3 Ως συναλλαγή, εξασθένηση των φορολογικών κυρώσεων ή φορολογικές αυξήσεις, όταν η ποινή και, κατά περίπτωση, τα έξοδα στα οποία προστίθενται δεν είναι οριστικα.

Οι διατάξεις των 2 και 3 είναι προαιρετικew & εφαρμόζονται σε σχέση με τα ποσά που οφείλονται δυνάμει των τόκων υπερημερίας βάσει του άρθρου 1727 του γενικού φορολογικού κώδικα.

Η διοίκηση μπορεί επίσης να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους οι υπόχρεοι για την καταβολή των τελών που οφείλονται από τρίτους.

Καμία δημόσια αρχή δεν μπορεί να χορηγήσει πλήρη ή μερική ύφεση των τελών καταχώρισης, το τέλος ταξινόμησης γης, τα τέλη χαρτοσήμου, οι φόροι επί των εσόδων από έμμεσους φόρους και τους φόρους που εξομοιώνονται με αυτά τα δικαιώματα, φόρους και εισφορές.

Η διοίκηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο:

1) Κατά την εξέταση της δημόσιας δράσης, για τα αδικήματα που αναφέρονται στο γενικό φορολογικό κώδικα

2) Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος εφαρμόζει παρελκυστικές τακτικές για να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία του ελέγχου.

L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ;
1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;
2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ;
2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du présent livre ;
3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives.
Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts.
L’administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers.
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions.
L’administration ne peut transiger :
1°) Lorsqu’elle envisage de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ;
2°) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

ΠΗΓΗ : http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/20956-modele-de-lettre-demande-de-remise-gracieuse-et-declaration-d-impot-tardive

Advertisements