Αίτηση προς το Ταμείο Νομικών: “Δεν θέλω σύνταξη από το Ταμείο σας, δεν υποχρεούμαι να σας καταβάλω εισφορές και ζητώ τη διαγραφή μου από τα μητρώα του Ταμείου


 Κοινοποίηση Εξώδικης Δήλωσης με Πρόσκληση προς το ΕΤΑΑ – ΤΑΝ με αίτημα, να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως συνταξιοδοτικών παροχών και ειδικότερα 

α) να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» [ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)] και να διαγραφώ από τα μητρώα του,

β) να υποχρεωθεί το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»  να μην με ασφαλίζει στο μέλλον,

γ) να αναγνωρισθεί ότι δεν είμαι ασφαλιστέος (ούτε θα είμαι στο μέλλον) σε οποιονδήποτε κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»,

δ) να αναγνωρισθεί ότι μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος μου εισφορές για  κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση έως σήμερα,ε) να αναγνωρισθεί ότι αδικαιολογήτως καταβλήθηκαν εκ μέρους μου  χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε εισφορές για κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση,στ) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»να μου καταβάλει νομιμοτόκως το καταβληθέν ποσό που υποχρεώθηκα να καταβάλλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, έως σήμερα

Σε διαφορετική περίπτωση,α) Για κάθε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιώ να μου χορηγείται, ως εγγύηση, το ισόποσο των καταβληθεισών εισφορών σε Κρατικά Ομόλογα Κράτους Μέλους της Ζώνης του Ευρώ πιστοποιημένου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody`s, Fitch και Standard & Poor`s ως  “AAA”, διάρκειας κάθε φορά ίσης με το χρόνο θα απομένει έως τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος. Σύνδεση της απόδοσης του κεφαλαίου που δημιουργείται από τις εισφορές που καταβάλω, με το  85% της ασφαλιστικής παροχής που θα μου αποδίδονταν αν η διαχείριση των συνολικών κεφαλαίων που καταβάλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, είχε ανατεθεί στο “Ταμείο Συντάξεων της Κυβερνήσεως της Νορβηγίας” (“Norway’s Government Pension Fund Global”) που διαθέτει την ανώτατη αξιολόγηση χρηστήςκαι διαφανούς διαχείρισης των εισφορών των εργαζομένων που ασφαλίζει, άλλως,β) Να συμψηφιστεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που μέχρι το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος υποχρεούμαι να καταβάλω (πλην όμως, υπό τις παρούσες συνθήκες, αρνούμαι να καταβάλω), με τις ασφαλιστικές παροχές που θα δικαιούμουν εφόσον κατέβαλα τις προβλεπόμενες από το νόμο ασφαλιστικές εισφορές.

Τέλος, ζητήθηκε η χορήγηση αντιγράφων α) των εγγράφων από τα οποια προκύπτει το ύψος των οφειλών που εισπράχθηκαν  από το Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος που τα εν λόγω ποσά αποδόθηκαν στο Ταμείο Νομικών, β) της τελευταίας αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ που αφορά στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του Ταμείου μετά το PSI και γ) το σύνολο των ισολογισμών και απολογισμών του Ταμείου από το 2007 έως σήμερα. 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ

Αθανασίου Αλαμπάση, δικηγόρου του ΔΣΑ, κατοίκου Αττικής, οδός Αιόλου αρ. 100

ΠΡΟΣ

ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Διεύθυνση Συντάξεων του Ταμείου Νομικών), οδός Σωκράτους 53 (Τ.Κ. 104 31), Αθήνα
——————————————

Επειδή, με το άρθρο 25 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) το Ταμείο Νομικών
εντάχθηκε στο συσταθέν με το άρθρο αυτό ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» ως Τομέας αυτού με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Επειδή, οι ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων άνω της 5ετιας υπολογίζονται ως εξής:
1) ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ :
Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.1993 έως 31.12.2006 άνω 5ετίας
(2η ασφαλιστική κατηγορία)
(12 μήνες Χ 170,53 €/μήνα) 2.046,36 €
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 2.046,36 €
Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (10 € μηνιαία) 120,00 € ετήσια
2) ΚΕΑΔ :Μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων από 1.1.1993 έως 31.12.2006 άνω 5ετίας
(2η ασφαλιστική κατηγορία)
(12 μήνες Χ 51,16 €/μήνα) 613,92 €ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΟ : 613,92 €
ΣΥΝΟΛΟ : 2780,28 ευρώ.

Επειδή, από α) τη συνολική κατάρρευση της εθνικής Οικονομίας,β) τη μη  βιώσιμη κατάσταση στην οποια έχει περιέλθει το ασφαλιστικό σύστημα  συνολικά,γ) την εγγύηση από το κράτος της βασικής μόνο σύνταξης για  τους μελλοντικούς συνταξιούχους που ανέρχεται σήμερα στα 360 ευρώ μηνιαίως (εξαιρουμένου του ΕΤΑΑ),δ) την εφαρμογή στο εξής, σκληρών ασφαλιστικών νόμων (ν. 3863/2010, 4093/2012 κ.ά.) στο πεδίο των  συντάξεων, οι επίμαχες ρυθμίσεις των οποίων αφορούν στην κατάργηση ή  μείωση επιδομάτων των συνταξιούχων των φορέων κυρίας και επικουρικής  ασφαλίσεως,ε) την εισαγωγή ρήτρας μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ που είναι μονόδρομος και στις κύριες συντάξεις, όπως αυτό καταγράφεται πολύ καθαρά στην έκθεση αξιολόγησης του ΔΝΤ (Ιούνιος 2014) για την πορεία του προγράμματος προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με την οποία όλες οι υποδείξεις για την εφαρμογή νομοθεσίας η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1.1.2015 οδηγεί στο συμπέρασμα πως και στο τμήμα των κύριων συντάξεων θα πρέπει να εφαρμόζεται η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος (και όχι μόνο των επικουρικών, όπως ισχύει από την 1.7.2014 και τα εφάπαξ),στ) την έκθεση της ΤτΕ 2012-2013 (σελ. 74-78) στην οποία τεκμηριώνεται επιστημονικά η πρόβλεψη για μελλοντικές «συντάξεις ένδειας», εκτιμάται δε πως είναι αναγκαία η ιδιωτική ασφάλιση για αξιοπρεπείς συντάξεις στο μέλλον,ζ) τα συμπεράσματα της αναθεωρημένης αναλογιστικής μελέτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για το ασφαλιστικό σύστημα, όπου το «έτος μηδέν» για τα ασφαλιστικά ταμεία προσδιορίζεται στο έτος 2016, οπότε και θα έχουν εξανεμιστεί τα τελευταία αποθεματικά του συστήματος και τα έσοδα (από εισφορές και κρατική επιχορήγηση) δεν θα επαρκούν για να καλυφθούν οι παροχές των ασφαλιστικών ταμείων,η) την Έκθεση των Μίκαελ Μπρέουνιγκερ και Κριστίνα Μπενίτα Βίλκε (Ινστιτούτο της Παγκόσμια Οικονομίας του Αμβούργου – HWWI) σε μελέτη τους με θέμα τη «μελλοντική σταθερότητα των ευρωπαϊκών κοινωνικών κρατών», η οποία εκδόθηκε τον Απρίλιο του έτους 2014 από το Γερμανικό Ινστιτούτο για τις Συντάξεις τουΓήρατος (Deutsche Institut der Alterversorge) και αναφέρεται στα τέσσερα βασικά «υλικά» της ασφαλιστικής «βόμβας» στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, i) «Η Ελλάδα είναι από τις πιο «γερασμένες» χώρες στην Ευρώπη,ii) Το 2030 σχεδόν το 40% του πληθυσμού της χώρας θα είναι πάνω από 65 ετών», 

ii) «Οι συντάξεις καλύπτουν (ασύγκριτα σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ) το μεγαλύτερο μέρος των κοινωνικών δαπανών»,iii) «Το “σιωπηρό” κρατικό χρέος που προέρχεται από τις επερχόμενες απαιτήσεις του ασφαλιστικού συστήματος ξεπερνούν το 600% του ελληνικού ΑΕΠ (περίπου 180 δισ. ευρώ) δηλαδή αντιστοιχούν στο τριπλάσιο του σημερινού δημοσίου χρέους (175% του ΑΕΠ), ενώ το “δηλωμένο” κρατικό χρέος απέναντι στα Ταμεία προσεγγίζει το 200% του ΑΕΠ»,iv) «Η παραγωγικότητα της εργασίας βρίσκεται κάτω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο»,θ) το γεγονός ότι η μείωση της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία ή άλλοι φορείς (ύψους 16,2 δισεκ. ευρώ) δεν οδήγησε σε μείωση του χρέους, επειδή επρόκειτο για ενδοκυβερνητικό χρέος (βλ. Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο το «Το χρονικό της μεγάλης κρίσης» σελ. 107),

ι) το γεγονός ότι από τα στοιχεία του ΚΕΕΑΟ και του συστήματος ΗΛΙΟΣ προκύπτει ότι i) ανεξαρτήτως ποσού, 10 συντάξεις λαμβάνουν 4 άτομα, 9 συντάξεις παίρνουν 5 άτομα, 8 συντάξεις 46 άτομα, και ακολουθούν 314 άτομα που λαμβάνουν 7 συντάξεις, 4.014 με 6 συντάξεις, 13.288 με 5 συντάξεις, 57.004 άτομα με 4 συντάξεις, 324.563 που λαμβάνουν 3 συντάξεις, 927.953 με 2 και 1.329.664 άτομα που λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη,

ii) , περίπου 2 δισεκατομμύρια το χρόνο δίνονται σε συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, ενώ ως την ηλικία των 65 δίδονται άλλα 7 δισ, ήτοι συνολικά η Ελλάδα πληρώνει όσο 3 ΕΝΦΙΑ ετησίως, ή άνω από 7,5-πλάσια από όσο ήταν το Πρωτογενές Πλεόνασμα του 2013 (€1,2δισ), σε συνταξιούχους που είναι κάτω από την ηλικία που μπορεί κάποιος να βγάλει νόμιμα σύνταξη σήμερα,iii) το 83% των οφειλών του ΚΕΕΑΟ δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και παλαιότερα (βλ συστηματική λεηλασία των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης),iv) 833 οφειλέτες οφείλουν άνω του 1.000.000 ευρώ και συνολικά 2 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ 900 ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΥΡΏ(!!!) καικ) τα στοιχεία της μελέτης των ΙΝΕ – ΓΣΕΕ σύμφωνα με τα οποία για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε επίπεδα ανεργίας του έτους 2009 (9,5%, 450.000 άτομα) και να δημιουργήσει το ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας που χάθηκαν την περίοδο 2009 – 2013 ακόμη και με το αισιόδοξο σενάριο ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ 3,5% – 4%, θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 χρόνια, καθώς και τα στοιχεία της τελευταίας Έκθεσης της ΤτΕ (Ιούνιος 2014) στην οποια αναλύεται η δυναμική του ΑΕΠ έως το 2030, όπου εκτιμάται ότι σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο το ΑΕΠ θα «τρέχει» με ρυθμούς μόλις 1,4%, σύμφωνα με το αισιόδοξο με ρυθμούς 2,9% και σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο με 2,1%, παρέπεται ότι για την αποκατάσταση της μελλοντικής ζημίας των ασφαλισμένων, ήτοι της περιουσιακής ζημίας, στην οποια περιλαμβάνονται και τα χρηματικά ποσά που υποχρεωτικώς καταβάλλονται βάσει των εισφοροδοτικών υποχρεώσεων των ασφαλισμένων, για τη χορήγηση προβλεπόμενων από τη νομοθεσία του ελληνικού κράτους κοινωνικοασφαλιστικών παροχών που, όμως, δεν τελούν σε αναλογία με την περιουσιακή προσδοκία των ασφαλισμένων, ως ενδιαφερόμενων, οι οποίοι υποχρεωτικώς κατέβαλαν στο παρελθόν υπέρογκες εισφορές για να λάβουν στο μέλλον, κατά το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
«συντάξεις ένδειας», δεν απαιτείται να διαπιστωθεί κατά τρόπο βέβαιο ότι αυτή θα επέλθει, αλλά αρκεί η πιθανολόγηση του γεγονότος αυτού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και της κοινής πείρας των πραγμάτων (πρβ Α.Π
1609/2007).

Επειδή, προς το σκοπό της διατηρήσεως του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση, ο νομοθέτης έχει την ευχέρεια να καθιερώσει σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως αναδιανεμητικό ή κεφαλαιοποιητικό ή σύστημα που συνδυάζει στοιχεία των δύο προηγουμένων και δεν κωλύεται, ως εκ τούτου, να θεσπίσει τρόπο υπολογισμού παροχών με αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά σε οργανισμό κοινωνικής ασφαλίσεως που χρηματοδοτείται, αποκλειστικά, από τις εισφορές των ασφαλισμένων, εφ’όσον, πάντως, εξασφαλίζεται η αναλογία μεταξύ εισφορών και παροχών και η επαρκής διαφοροποίηση μεταξύ των ασφαλισμένων που έχουν καταβάλει υψηλότερες εισφορές, σε σχέση με αυτούς που έχουν καταβάλει ουσιωδώς χαμηλότερες, δεδομένου, άλλωστε, ότι από καμία συνταγματική ή άλλη διάταξη δεν επιβάλλεται η πλήρης ταύτιση της βάσης υπολογισμού των καταβληθεισών εισφορών και των παροχών που χορηγούνται από κοινωνικοασφαλιστικούς οργανισμούς (ΣτΕ 3644/2011, 2263/1982 Ολομ., 452, 1948, 3446/2002, 1057, 2999, 3527/2009).

Επειδή, παρακάτω αναλύεται η απόδοση ενός τυπικού συνταξιοδοτικού προγράμματος ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας που βασίστηκε σε πληροφορίες και σε υποθέσεις που παρέχονται από τα προσωπικά μου στοιχεία, σχετικά με τους οικονομικούς στόχους μου, τις προσδοκίες και την οικονομική μου κατάσταση και τελούν σε ευθεία σχέση με τις ετήσιεςεισφορές ύψους 2.800 ευρώ που υποχρεούμαι να καταβάλω στο ΕΤΑΑ – ΤΑΝ.

Οι υποθετικές απεικονίσεις που ακλουθούν, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ιστορική απόδοση της επένδυσης του ποσού των 2.800 ευρώ ετησίως, με εγγύηση του κεφαλαίου και ετήσιο επιτόκιο 1,75%, οι οποίες,κατά το μέρος που απεικονίζουν την απόδοση που υπερβαίνει το εγγυημένο κεφάλαιο, υπόκεινται στους εκάστοτε απρόβλεπτους κινδύνους της αγοράς.

Ηλικία (τώρα) 41
Εκτιμώμενη ηλικία συνταξιοδότησης (>10 έτη από σημερινή
ηλικία)
67
Ποσό ετήσιας αποταμίευσης
2.800,00

Ετήσια αύξηση αποταμίευσης (%) 3%
Απόδοση αποταμιεύσεων (%) 3%
Συχνότητα αποταμίευσης Ετήσια
Μελλοντική Αξία Αποταμιεύσεων κατά τη Συνταξιοδότηση 157.019 €

Επειδή, το σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως που έχει εν προκειμένω καθιερωθεί, προς το σκοπό της κοινωνικής ασφάλισης, ως αναδιανεμητικό, που χρηματοδοτείται, ως επί το πλείστον, από τις εισφορές ημών των ασφαλισμένων, έχει στην πράξη εκφυλιστεί, αφού δεν εξασφαλίζεται η υποτυπώδης αναλογία μεταξύ εισφορών και  παροχών, ούτε η επαρκής διαφοροποίηση μεταξύ των ασφαλισμένων που λαμβάνουν υψηλή σήμερα σύνταξη σε σύγκριση με τις εισφορές που κατέβαλαν, σε σχέση με αυτούς που καταβάλουν υπέρογκες εισφορές για να λάβουν στο μέλλον συντάξεις ουσιωδώς χαμηλότερες (πρβλ. ΣτΕ 3644/2011, 2263/1982 Ολομ., 452, 1948, 3446/2002, 1057, 2999, 3527/2009), με αποτέλεσμα οι κοινωνικοασφαλιστικοί οργανισμοί να λειτουργούν στη βάση μιας στρεβλής διαγενεακής αλληλεγγύης που στηρίζεται στην αρχή των τρεχουσών πληρωμών, δηλαδή οι σημερινοί  εργαζόμενοι καταβάλλουν τις εισφορές από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι τρέχουσες συντάξεις.Και ναι μεν, από καμία συνταγματική ή άλλη διάταξη δεν επιβάλλεται η πλήρης ταύτιση της βάσης υπολογισμού των καταβληθεισών εισφορών και των παροχών που χορηγούνται από κοινωνικοασφαλιστικούς οργανισμούς που χρηματοδοτούνται, ως επί το  πλείστον, από τις εισφορές των ασφαλισμένων, όμως ο κοινωνικοασφαλιστικός οργανισμός επιβάλλεται να είναι σε θέση να  εγγυηθεί, αφενός τον υπολογισμό των ασφαλιστικών παροχών και των  ασφαλιστικών εισφορών επί μιας υποτυπώδους βάσης αναδιανεμητικού  χαρακτήρα και αφετέρου, να εξασφαλίσει αναλογία μεταξύ εισφορών και  παροχών που να είναι σύμφωνη προς τα συναλλακτικά ήθη.Πόσο μάλλον που στην ένδικη περίπτωση το ελληνικό δημόσιο δεν είναι αξιόχρεο και  άρα δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί (σε βάθος μάλιστα εικοσαετίας!) την  επιστροφή των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 2.800 ευρώ,
υπό την μορφή μιας αξιοπρεπούς ασφαλιστικής παροχής σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη.

Επειδή, στο άρθρο 1 του ν. 861/1979 (Α΄2), όπως αυτό ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 3518/2006 (Α΄272) ορίζονται τα εξής: «1. H αναγνώρισις χρόνου προϋπηρεσιών ως συνταξίμου και η απονομή των πάσης φύσεως παροχών (συντάξεων, εφ` άπαξ, παροχών
ασθενείας, ανεργίας, κλπ.) των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ενεργείται δι` αποφάσεως του Προϊσταμένου των Υπηρεσιών του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού, ανεξαρτήτως του βαθμού ον φέρει ούτος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Οργανισμού που εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι παραπάνω αρμοδιότητες δύνανται να μεταβιβάζονται σε κατώτερα του προϊσταμένου των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμόδια όργανα, τα οποία προΐστανται υπηρεσιών, διευθύνσεων ή των αυτοτελών ή μη τμημάτων ή γραφείων του φορέα.Εις τας ανωτέρω διατάξεις υπάγονται οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί οι οποίοι καθορίζονται εκάστοτε δι` αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Δ.Σ. εκάστου εξ αυτών. 2. Εφ` όσον ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού ήθελε κρίνει ότι εκ της εξεταζομένης υποθέσεως, προκύπτουν θέματα γενικωτέρας διά τον Οργανισμόν σημασίας, δύναται προ της υπ` αυτού εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, να ζητήση παρά του Δ.Σ. του Οργανισμού την παροχήν οδηγιών και κατευθύνσεων, ή την λήψιν αποφάσεως προς ομοιόμορφον αντιμετώπισιν των ανακυπτόντων θεμάτων. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας και του Προϊσταμένου των Υπηρεσιών διά την χορήγησιν ή μη της παροχής, ή την αναγνώρισιν ή μη
χρόνου προϋπηρεσίας, η υπόθεσις κρίνεται υπό του Δ.Σ. του Ταμείου. 3. Η κατά την παράγραφον 1 απόφασις υπόκειται εις ένστασιν, ασκουμένην υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου ασφαλιστικού Οργανισμού, εντός προθεσμίας τριών μηνών,
αρχομένης από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.

4. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να εκδώση την σχετικήν απόφασίν του εντός μηνός από της υποβολής της ενστάσεως, κατόπιν προηγουμένης γνωμοδοτήσεως της τυχόν λειτουργούσης παρ` αυτώ εκ μελών αυτού Επιτροπής ασφαλίσεως και παροχών. 5. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 4 του παρόντος αποφάσεις δύνανται να αναθεωρούνται υπό του εκδώσαντος ταύτας οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομον συμφέρον: Οποτεδήποτε εάν η εκδοθείσα απόφασις στηρίζεται επί ψευδών καταθέσεων μαρτύρων ή επί ψευδούς εκθέσεως ή καταθέσεως πραγματογνώμονος ή επί πλαστών ή νοθευμένων εγγράφων, εφόσον τα περιστατικά ταύτα προκύπτουν εξ αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως, β) Εντός ευλόγου χρόνου, εάν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα ή ενεφιλοχώρησε πλάνη περί τα πράγματα ή διεπιστώθησαν λογιστικά λάθη».

Επειδή, με την υπ’ αριθ. Γ2β/1089/Β613/1994 (Εκχώρηση αρμοδιοτήτωνστους Δ/ντές του Ταμείου Νομικών Κ.Ε.Α.Δ , Διορθ.Σφαλμ.ΦΕΚ Β`738/29.9.1994), που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 861/1979, από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Νομικών – Κ.Ε.Α.Δ. μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες ως ακολούθως:

1. Στον Δ/ντή Ασφάλισης ή το νόμιμο αναπληρωτή , α) η αναγνώριση προϋπηρεσιών , β) η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, γ) η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
2. Στον Δ/ντή Παροχών ή το νόμιμο αναπληρωτή , α) Η μεταβίβαση παροχών. , β) … , γ)…. , δ)…. , ε)….. , στ) Οι διαγραφές συνταξιούχων.Επειδή, στο άρθρο 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α΄ 97) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«1. … οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή.2. Παράλειψη υπάρχει όταν η διοικητική αρχή, αν και
υποχρεούται κατά νόμο, δεν εκδίδει εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη για να ρυθμίσει ορισμένη έννομη σχέση. Η παράλειψη συντελείται με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση, είτε
αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, της πράξης αυτής. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση (σιωπηρή άρνηση), αν από το νόμο δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία, η παράλειψη συντελείται με την πάροδο
άπρακτου τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διοίκηση. …
3. Στις περιπτώσεις που από το νόμο προβλέπεται κατά της πράξης ή παράλειψης διοικητική προσφυγή, η οποία ασκείται μέσα σε ορισμένη προθεσμία, ενώπιον του ίδιου ή ιεραρχικώς προϊσταμένου ή άλλου ειδικώς κατεστημένου οργάνου, και συνεπάγεται τον έλεγχο της πράξης ή της παράλειψης κατά το νόμο και την ουσία (ενδικοφανής προσφυγή), το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της πράξης που εκδίδεται για την ενδικοφανή προσφυγή. Το κατά τις προηγούμενες περιόδους απαράδεκτο του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης κατά της οποίας προβλέπεται από το νόμο η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, δεν ισχύει αν η αρμόδια διοικητική αρχή
παρέλειψε να ενημερώσει πλήρως, κατά οποιονδήποτε τρόπο, τον ενδιαφερόμενο, τόσο για την υποχρέωση, όσο και για τους όρους, άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής. …4. Αν παρέλθει η προθεσμία που τάσσει τυχόν ειδικώς ο νόμος προς έκδοση απόφασης για την ενδικοφανή προσφυγή ή, σε περίπτωση που δεν τάσσεται τέτοια προθεσμία, αν παρέλθει άπρακτο τρίμηνο από την άσκησή της, το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται κατά της, τεκμαιρόμενης από την πάροδο της προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής.

Επειδή, η κατά τις προηγούμενες περιόδους παράλειψη συντελείται, επίσης, με την έκδοση θετικής διοικητικής πράξης, από την οποία συνάγεται εμμέσως η βούληση της Διοίκησης να μην προβεί στη ρύθμιση ορισμένης έννομης σχέσης».
Επειδή, το άρθρο 4 (παρ. 1) του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (Α` 45), Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο της υποβολής της αυτής αίτησής μου με αίτημα να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως παροχών λόγω ασκήσεως του δικαιώματος διαγραφής μου από τα μητρώα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ορίζει, υπό τον τίτλο«Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση», μεταξύ άλλων, τα εξής:

α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην
αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη,
ημέρες.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση
υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ` αυτήν.2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου
του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.»

Επειδή, πρέπει να γίνει δεκτό ότι στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται ακούσιο (γνήσιο) κενό νομοθετικής ρυθμίσεως, εφόσον ο νομοθέτης, δεν μπορούσε να προβλέψει την ανυπαρξία ρυθμίσεως εν αναφορά προς το δικαίωμα διαγραφής του ασφαλισμένου από τα μητρώα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, που βασίζεται στην αρχή της καλόπιστης εκτέλεσης των ενοχών, και ειδικότερα το διαπλαστικό δικαίωμα να ζητήσει ο ασφαλισμένος την
ανυπαρξία της οφειλής του προς τον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφαλίσεως όταν μεταβλήθηκαν τα περιστατικά, στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η επιδίωξη της ικανοποίησης της απαίτησης για την καταβολή δυσανάλογα υψηλών εισφορών του Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως δεν δικαιολογείται πλέον, και άρα δεν μπορουσε να προβλέψει να υπαγάγει την προαναφερμένη περίπτωση παραχωρήσεως του ως άνω δικαιώματος στους υποχρεωτικώς ασφαλισμένους στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.Αφού λοιπόν το διαφαινόμενο κενό είναι ακούσιο (γνήσιο), ήτοι οφείλεται σε παραδρομή άλλως αδυναμία πρόβλεψης του νομοθέτη να υπαγάγει την προαναφερόμενη περίπτωση
παραχωρήσεως του ως άνω δικαιώματος διαγραφής του ασφαλισμένου από τα μητρώα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως όταν μεταβλήθηκαν τα περιστατικά από ασυνήθιστα γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ, με αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνδυασμό με την αδιανόητη απαίτηση του Δημοσίου, της υποχρεωτικής καταβολής εξοντωτικών εισφορών, κατά τρόπο που οι απρόβλεπτες συνθήκες που συντρέχουν, να καθιστούν για τους συμβληθέντες ασφαλισμένους την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή, παρέπεται ότι συγχωρείται η κάλυψη του κενού αυτού με αναλογική εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.
Επειδή, δικαιολογείται, κατά την άποψή μου, η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 861/1979 (Α΄2), όπως αυτό ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 3518/2006 (Α΄272), για τηνκάλυψη του κενού της αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας ως μη συντάξιμου
και μη απονομής των πάσης φύσεως παροχών, με την παραχώρηση του δικαιώματος διαγραφής του ασφαλισμένου από τα μητρώα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως όταν μεταβλήθηκαν τα περιστατικά από ασυνήθιστα
γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά κλπ, με αποτέλεσμα την οικονομική κατάρρευση των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τρόπο που οι απρόβλεπτες συνθήκες που συντρέχουν να καθιστούν για τους συμβληθέντες ασφαλισμένους την οφειλόμενη παροχή υπέρμετρα επαχθή.

Επειδή, τα αποθεματικά των Ταμείων λεηλατήθηκανΕπειδή, καλούμαι να καταβάλω ασφαλιστικές εισφορές ύψους 2.800 ευρώετησίως σε έναν Κοινωνικοασφαλιστικό Οργασμό που δεν τηρεί ούτε τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των εισφορών των ασφαλισμένων, όπως είναι η δημοσίευση ετήσιων
ισολογισμών,

Επειδή, ενόψει της συνολικής κατάρρευσης του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις εξοντωτικές εισφορές ύψους 2.800 ευρώ που υποχρεώνομαι να καταβάλω ετησίως, δικαιούμαι να διεκδικήσω τη διαγραφή μου από τα μητρώα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ούτως ώστε στα πλαίσια των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς μου, της συμμετοχής μου στην οικονομική ζωή της χώρας και το επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησής μου, να αναζητήσω τον Κοινωνικοασφαλιστικό Οργανισμό της επιλογής μου, με αποκλειστικό κριτήριο την προσδοκία απονομής σύνταξης ώστε να διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια στην τρίτη ηλικία,

Επειδή, η παρούσα αίτησή μου υποβάλλεται νόμιμα,
Επειδή, είναι βάσιμοι όλοι οι ισχυρισμοί της παρούσης,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την ρητή επιφύλαξη των δικαιώματός μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να αναγνωριστεί ο χρόνος προϋπηρεσίας μου ως μη συντάξιμος καθώς και η μη απονομή των πάσης φύσεως παροχών, δι’ αποφάσεως του προϊσταμένου των Υπηρεσιών του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού και ειδικότερα,

α) να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάγομαι στην ασφάλιση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» [ανεξαρτήτως αν είμαι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ)] και να διαγραφώ από τα μητρώα του,
β) να υποχρεωθεί το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»να μην με ασφαλίζει στο μέλλον,
γ) να αναγνωρισθεί ότι, δεν είμαι ασφαλιστέος (ούτε θα είμαι στο μέλλον) σε οποιονδήποτε κλάδο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης του «Ενιαίου ΤαμείουΑνεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)»,
δ) να αναγνωρισθεί ότι μη νομίμως επιβλήθηκαν σε βάρος μου τόσο από το Ταμείο Νομικών όσο και από το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)», εισφορές για την κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση σε αυτά, έωςήμερα,
ε) να αναγνωρισθεί ότι αδικαιολογήτως καταβλήθηκε εκ μέρους μου τόσο στο Ταμείο Νομικών όσο και στο «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)», χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν σε εισφορές για κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση, σε εξόφληση εισφορών που με υποχρεώνει ο νόμος,στ) να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του «Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)» να μου καταβάλει νομιμοτόκως το καταβληθέν ποσό που υποχρεώθηκα να καταβάλλω για την κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση σε αυτό, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, έως σήμερα

Σε διαφορετική περίπτωση,

α) Για κάθε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που πραγματοποιώ να μου χορηγείται, ως εγγύηση, το ισόποσο των καταβληθεισών εισφορών σε Κρατικά Ομόλογα Κράτους Μέλους της Ζώνης του Ευρώ πιστοποιημένου από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody`s, Fitch και Standard & Poor`s ως “AAA”, διάρκειας κάθε φορά ίσης με το χρόνο θα απομένει έως τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος, με την υποχρέωση επαναμεταβίβασης των εν λόγω ομολόγων στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ κατά το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπό την αναβλητική αίρεση που θα αναβάλλει το αποτέλεσμα της εν λόγω δικαιοπραξίας μέχρις ότου το ΕΤΑΑ – ΤΑΝ καταστεί βιώσιμο και συγκεκριμένα, μέχρις ότου το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ είναι σε θέση να εγγυηθεί την επιστροφή των ετήσιων εισφορών ύψους 2.800 ευρώ υπό μορφή αξιοπρεπούς ασφαλιστικής παροχής σύμφωνης προς τα συναλλακτικά ήθη, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται υποτυπώδης αναλογία μεταξύ εισφορών και παροχών που να μην υπολείπεται του 85% της ασφαλιστικής παροχής που θα μου αποδίδονταν αν η διαχείριση των συνολικών κεφαλαίων που υποχρεώνομαι να σας καταβάλω, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, είχε ανατεθεί στο “Ταμείο Συντάξεων της Κυβερνήσεως της Νορβηγίας” (“Norway’s Government Pension Fund Global”) που διαθέτει την ανώτατη αξιολόγηση χρηστής και διαφανούς διαχείρισης
των εισφορών των εργαζομένων που ασφαλίζει, άλλως,

β) Να συμψηφιστεί το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που μέχρι το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος υποχρεούμαι να καταβάλω (πλην όμως υπό τις παρούσες συνθήκες αρνούμαι να καταβάλω),
με τις ασφαλιστικές παροχές που θα δικαιούμουν εφόσον κατέβαλα τις προβλεπόμενες από το νόμο ασφαλιστικές εισφορές, αφού προηγουμένως i) μου καταβληθεί νομιμοτόκως το καταβληθέν ποσό που υποχρεώθηκα να
καταβάλλω για την κύρια ή/και επικουρική ασφάλιση, ως εισφορές και πρόσθετες εισφορές, έως σήμερα και ii) μου απευθυνθεί έγγραφη δήλωση -δέσμευση της διοικήσεως του Ταμείου, διαρκείας έως τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μου δικαιώματος, σύμφωνα με την οποία δεν θα ληφθούν
καταδιωκτικά εναντίον μου μέτρα για τη δήθεν οφειλή μου έναντι του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και iii) πρόβλεψη ότι το εν λόγω «χρέος» δεν συγκαταλέγεται στην περιουσία του άρθρου 1710 του Αστικού Κώδικα,

γ) Να ανασταλούν τυχόν καταδιωκτικά εναντίον μου μέτρα, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί των ζητημάτων που τίθενται με την παρούσα
Σε κάθε δε περίπτωση, να μου κοινοποιηθεί δια δικαστικού επιμελητή,στη διεύθυνσή μου, απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών του Ασφαλιστικού Οργανισμού, ούτως ώστε να λάβω πλήρη γνώση του περιεχομένου της, καθώς και ενημέρωσή μου για τη δυνατότητά μου να
ασκήσω κατ’ αυτής ενδικοφανή προσφυγή εντός ορισμένης προθεσμίας. Επίσης, να μου γνωστοποιηθεί η προθεσμία που τάσσει τυχόν ειδικώς ο νόμος προς έκδοση απόφασης για την ενδικοφανή προσφυγή.Τέλος, να μου χορηγηθούν αντίγραφα

α) των εγγράφων από τα οποια προκύπτει το ύψος των οφειλών που εισπράχθηκαν από το Κ.Ε.Α.Ο. καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος που τα εν λόγω ποσά αποδόθηκαν στο ETAA-TAN,βάσει της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 που προβλέπει τηνέκδοση απόφασης του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που σύμφωνα με το ΕΓΚ Φ.8//2013 ΕΓΓΡ.ΓΓΚΑ 5/8/13 έπρεπε να έχει εκδοθεί μέχρι την 30η Αυγούστου του έτους 2013, β) της τελευταίαςαναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ που αφορά στην εκτίμησητης βιωσιμότητας του Ταμείου μετά το PSI και γ) το σύνολο των ισολογισμών και απολογισμών του Ταμείου από το 2007 έως σήμερα, από τους οποίους να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του Ταμείου, από τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού και του λογαριασμού “Αποτελέσματα χρήσης” που εμφανίζει τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μέσα στις χρήσεις, καθώς και το πλεόνασμα ή έλλειμμα που τυχόν προέκυψε σε κάθε χρήση. Επίσης, τα έσοδα από καταβολές ασφαλισμένων και τα έσοδα από κάθε είδους δικαιώματα, όπως ενδεικτικά, δικαιώματα από συμβάσεις, δικαιώματα από συναλλαγές ακινήτων Φ.Μ.Α., δικαιώματα από χρηματικές ποινές και πρόστιμα, δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών, δικαιώματα από μεταγραφές κ.ά. Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στo ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Διεύθυνση Συντάξεων του Ταμείου Νομικών), οδός Σωκράτους 53 (Τ.Κ. 104 31), Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης του.

Αθήνα 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ο αιτών δικηγόρος

 

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/49558777/TAMEIA_KOINONIKHS_ASFALISIS/AITHSH_GIA_DIAGRAFH_ASF_APO_TALEIO_TN/aitisi_pros_tameio_nomikon_gia_diagrafi_asf_apo_ta_mitroa_tou_tameiou.pdf 

ΠΗΓΗ : http://alampasis.blogspot.gr/2014/09/blog-post.html 
 

Advertisements