Η αναφορά της έκθεσης Σπράου (απ το 1997!) στο εφικτό της αναλογικής εισφοροδοτικής ικανότητας


H ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΡΑΟΥ (1997) :

Οι πρόoδoι στov εvτoπισμό της φoρoδoτικής ικαvότητας τωv αυτoτελώς απασχoλoυμέvωv και στηv αξιoπιστία τωv φoρoλoγικώv τoυς δηλώσεωv πoυ έγιvαv απo τo 1993 μπoρoύv vα αξιoπoιηθoύv έτσι ώστε vα υπάρχει στεvότερη σχέση μεταξύ της oικovoμικής θέσης τoυ ασφαλισμέvoυ και τωv εισφoρώv πoυ πληρώvει!! Απ το 1997!

http://s.protagon.gr/resources/toolip/doc/2015/10/16/spraou_report.pdf

Advertisements