Διαφορά μισθωτού-αυτοαπασχολούμενου στον υπολογισμο εισφορών τους (Ε.Ε. Βουλής)


Παρατηρείται, εν προκειµένω, ότι για τους µισθωτούς εργαζοµένους, η ασφαλιστική εισφορά (20%) που αναλογεί στις αποδοχές τους βαρύνει αυτούς µόνο κατά το 1/3, και συγκεκριµένως σε ποσοστό 6,67%, δεδοµένου ό-τι η, σε ποσοστό 13,33% επί των καταβαλλόµενων αποδοχών, εισφορά του εργοδότη δεν αποτελεί µέρος των αποδοχών/εισοδηµάτων του εργαζοµένου, δεν βαρύνει τον εργαζόµενο, και µόνος υπόχρεος για την καταβολή της είναι ο εργοδότης, δηλαδή πρόσωπο διαφορετικό από τον ασφαλισµένο.

Αντιθέτως, για τους αυτοαπασχολουµένους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες δεν έχει περιληφθεί αντίστοιχη ρύθµιση, η οποία θα προέβλεπε, αναλόγως, ότι τα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών τους βαρύνουν κατά νόµο τους πελάτες/αντισυµβαλλοµένους τους.

Κατά συνέπεια, η επιβολή εισφοράς κύριας σύνταξης µε συντελεστή 20% επί του εισοδήµατος της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισµένων εισάγει, κατά παράβαση της συνταγµατικώς κατοχυρωµένης αρχής της ισότητας [αλλά, κατ’ αποτέλεσµα, και της αρχής ανταποδοτικότητας των εισφορών], δυσµενή διάκριση σε βάρος τους, εν σχέσει προς την εισφορά που καταβάλλουν οι µισθωτοί εργαζόµενοι η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% επί του εισοδήµατος (αποδοχών) τους, καθότι άγει σε τριπλάσια επιβάρυνση του εισοδήµατος των αυτοαπασχολουµένων και ελεύθερων επαγγελµατιών για την καταβολή της ίδιας συνταξιοδοτικής παροχής.

 

 

e-metasf-epist1