ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΚΕΦΟΜΕΠ) και αναδρομική φορολόγηση και έλεγχος τραπεζικών συναλλαγών πλήθους φορολογουμένων


ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (ΚΕΦΟΜΕΠ) και αναδρομική φορολόγηση και έλεγχος τραπεζικών συναλλαγών πλήθους φορολογουμένων

Αρχική σελίδα

Στο στόχαστρο έχουν μπει το τελευταίο διάστημα, οι τραπεζικές καταθέσεις και συναλλαγές φορολογούμενων, δυνάμει φορολογικών ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε συνδυασμό με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΥΤΟΥ (ΚΕΦΟΜΕΠ), με την διενέργεια αναδρομικών και μη νόμιμων ελέγχων, και κατά συνέπεια την επιβολή ιδιαίτερα υψηλών και δυσβάσταχτων προστίμων που φτάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις το ύψος των χρηματικών καταθέσεων για τις οποίες ελέγχεται ο φορολογούμενος. Πλέον οι έλεγχοι διενεργούνται αποκλειστικά από το ΚΕΦΟΜΕΠ, ακόμη και για ελεγχόμενους φορολογούμενους που η υπόθεσή τους εκκρεμούσε στο ΣΔΟΕ. Στην ουσίαελέγχονται οι τραπεζικές καταθέσεις και κινήσεις ακόμη και από την 1.1.2000 έως το έτος 2014, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αποδεικτική διαδικασία δικαιολόγησης κάθε συναλλαγής στο σύνολο του μακρόχρονου διαστήματος αυτού, αν και έχουν παραγραφεί τα φορολογικά έτη προ του 2008. (Επισημαίνεται ότι με αφορμή τον έλεγχο των μεγάλων αυτών καταθέσεων, ελέγχεται κάθε μία ξεχωριστή συναλλαγή από το έτος 2000 έως το έτος 2014, ακόμη και συναλλαγές ποσού ευρώ 1000, γεγονός το οποίο καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αιτιολογία τους μετά από την παρέλευση τόσων ετών. Αλήθεια, ποιος θυμάται ακριβώς γιατί κατέθεσε σε συγκεκριμένο λογαριασμό,  1000 ευρώ, συγκεκριμένη ημερομηνία πριν 10 χρόνια, όταν ιδιαίτερα στην Ελλάδα έχουμε και ακόμη συνηθίζουμε το σύστημα τον ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ;)

Ελέγχονται έτσι προς το παρόν:

1) Όσων,  το όνομά τους βρίσκεται σε σχετικές λίστες τραπεζών του εξωτερικού (βλ. λίστα Lagarde κλπ τραπέζης HBC) αλλά και όσοι είχαν χρηματικές καταθέσεις κατά τα κρίσιμα διαστήματα στις σχετικές τράπεζες, ασχέτων αν βρίσκεται το όνομά τους στην επίμαχη λίστα ή όχι, δηλαδή πολίτες οι οποίοι δεν είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή.

2) Όσοι από το έτος 2014 προχώρησαν σε εμβάσματα στο εξωτερικό υπό την μορφή αμοιβαίων κεφαλαίων, αγορασμένων από τράπεζες εγχώριες, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει το επόμενο χρονικό διάστημα στον έλεγχο πολλών χιλιάδων φορολογούμενων πολιτών.

3) Όλοι οι φορολογούμενοι που προχώρησαν σε εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-20011, οι οποίοι αρχικά θα κληθούν να αιτιολογήσουν τα χρήματά τους στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ, και σε περίπτωση μη επαρκούς δικαιολόγησης τους, θα υποστούν φορολογικό έλεγχο.

4) Όσοι φορολογούμενοι έχουν καταγγελθεί φορολογικά από τρίτους, ακόμη και αν η καταγγελία ήταν ανώνυμη, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή θα θεωρηθεί από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Καταγγελιών ουσιώδης.

5) Όσοι βρεθούν από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών σε πιθανό έλεγχό τους, να έχουν τραπεζικά υπόλοιπα αναντίστοιχα προς τις φορολογικές τους δηλώσεις.

6)Λίστες που έχουν παραδοθεί από αλλοδαπές αρμόδιες αρχές περί κατόχων σκαφών με αλλοδαπή σημαία.

Τέλος, εκτός των υπέρμετρων προστίμων, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται ότι οι άνω κινήσεις οδηγούν σε είσπραξη μεγάλων φορολογικών προστίμων, λόγω πιθανής υπέρμετρης φοροδιαφυγής, ενημερώνεται ο φορολογικός εισαγγελέας, και διενεργείται επιπλέονδέσμευση των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, πολλές φορές χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, κυριολεκτικά ανακαλύπτοντάς το τελευταία στιγμή.  Έτσι, όταν οι ισχυρισμοί και οι απόψεις των άνω φορολογουμένων δεν γίνονται δεκτές, ο μόνοςτρόπος άμυνας είναι η Δικαστική Οδός, για ακύρωση των προστίμων και των σχετικών προσαυξήσεων, είτε λόγω παραγραφής, η οποία μέχρι στιγμής αγνοείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, είτε επί της ουσίας, κρινόμενες οι συναλλαγές ως «μη αύξηση περιουσίας». (ενδεικτικά βλ. Δοιηκ. Εφετ. Αθηνών 2829/15.) Ευνόητο είναι, ότι η συνεργασία με αρμόδια δικηγορικά γραφεία, επιβάλλεται από την πρώτη στιγμή κλήσεως του φορολογουμένου ενώπιον του ΚΕΦΟΜΕΠ, προς συνολική και εκ της βάσεως ολοκληρωμένη εκπροσώπησή του.

GREEK’s  GREAT WEALTH TAXPAYER’S CONTROL CENTER (in greek KEFOMEP) and retrospective taxation and audit of bank transactions for plenty of tax payers

Lately, Greek bank deposits and taxpayer’s bank transactions, are targeted, under fiscal control of the Body for Financial Crime Prosecution (in Greek SDOE) combined with fiscal controls by GREEK’s GREAT WEALTH TAXPAYER’S CONTROL CENTER (KEFOMEP), by performing recursive, and illegitimate inspections, and thus imposing very high and unsustainable fines, unjustifiable some times, reaching in some cases the amount of deposits for which the taxpayer is controlled. Now, checks are made exclusively by KEFOMEP, even for taxpayers that their case was pending in SDOE. In fact, bank deposits and transactions are inspected even since the fiscal years of 2000 till 2014, making thus very difficult any evidentiary justification process of the transactions under inspection, for such a long time period under inspection, although tax years before 2008 have been barred. (Note that on the occasion of the inspection of such large deposits, each separate transaction from the year 2000 to the year 2014 is under inspection, even transactions amounting to 1000 Euros only, which makes it very difficult to justify them after so many years. When previous years in Greece, there was Bank deposit confidentiality, and people used to deposit money for any reason without keeping documents for future use, who really remembers nowadays why exactly he deposited f.e. 1000 euro to the specific bank account, and how he gained those money, especially when in Greece we are still accustomed to deposit for families and friend’s facility?)

Thus under inspection for the moment, are:

1) Those their name is related to bank lists from abroad (cf. Lagarde list by HBC bank) and those also that had cash deposits during the above critical years to those banks, irrespective whether their name is on the relevant list or not, ie citizens who are not suspected of tax evasion.

2) Those that since the year of 2014 made remittances abroad in the form of mutual funds, purchased from domestic banks, which will entail inspection of thousands of taxpayers.

3) All taxpayers who made remittances abroad during the years 2009-2011, which initially will be asked to justify their money to the local competent tax office, and in the absence of adequate justification they will undergo a tax audit.

4) Those taxpayers that have been tax denounced by third parties, even if the complaint was anonymous, and provided that this would be considered by the competent  Special Complaints Commission as essential.

5) Those who are found by the competent Ministry of Finance officials on a possible inspection,  to have bank balances in incompatibility to their tax returns..

6) Lists delivered by foreign authorities on holders of foreign flag vessels.

Finally, apart of excessive fines, in cases where it is considered that the above movements lead to large tax fines, because of possible excessive tax evasion, tax prosecutor is informed, and it is conducted additionally a constrain of movable and immovable property of the taxpayer, often without himself being aware, literally discovering it at the last minute. Thus, when taxpayer’s claims and opinions is rejected, the only way of defense is through the competent courts, for annulment of the fines and the penalties, either due to statute of limitation, which has so far been ignored by the competent supervisory bodies, or in substance, due to assessment of transactions as “non raise of property”. It is obvious that cooperation with competent law offices is imposed immediately when taxpayer is noticed to appear before KEFOMEP, in order to have a comprehensive and integrated legal representation.

Επικοινωνία/Contact

Το γραφείο μας βρίσκεται στο Κολωνάκι Αθηνών, και επί της οδού Βουκουρεστίου αρ. 20, (4ος όροφος) κοντά στο metro Συντάγματος.

Our office, is located in Kolonaki, on Voukourstiou no. 20 Street, (4th floor), near Syntagma metro station.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Contact tel. numbers:

0030 210-3601056

FAX:0030 210-3601063

email: z.georgopoulou@hotmail.com

 

Advertisements