Ετήσιες συνδρομές ΤΕΕ


http://www.teeam.tee.gr/admserv/administ/sindrome.htm

 

Οι συνδρομές των Μελών του ΤΕΕ, των κατασκευαστικών και μελετητικών εταιριών που ισχύουν από 1/1/2004, καθορίστηκαν σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ως ακολούθως:
1. Ετήσιες συνδρομές μελών ΤΕΕ:
α) Για όσους έχουν 1 – 5 χρόνια άσκησης επαγγέλματος 20,00 ευρώ.
β) Για όσους έχουν 6 – 15 χρόνια άσκησης επαγγέλματος 55,00 ευρώ.
γ) Για όσους έχουν πάνω από 16 χρόνια άσκησης επαγγέλματος 65,00 ευρώ.
δ) Το δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΕ είναι 20,00 ευρώ.
2. Ετήσια συνδρομή μελών ΤΕΕ γραμμένων στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ):
Εφ όσον έχουν ατομική επιχείρηση 55,00 ευρώ.
3. Ετήσιες συνδρομές των κατασκευαστριών εταιριών των γραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ):
α) Εργοληπτικές εταιρίες Α1 κατηγορίας 55,00 ευρώ.
β) Εργοληπτικές εταιρίες Α2 κατηγορίας 55,00 ευρώ.
γ) Εργοληπτικές εταιρίες 1ης κατηγορίας 55,00 ευρώ.
δ) Εργοληπτικές εταιρίες 2ης κατηγορίας 100,00 ευρώ.
ε) Εργοληπτικές εταιρίες 3ης κατηγορίας 500,00 ευρώ.
στ) Εργοληπτικές εταιρίες 4ης κατηγορίας 1.000,00 ευρώ.
ζ) Εργοληπτικές εταιρίες 5ης κατηγορίας 1.500,00 ευρώ.
η) Εργοληπτικές εταιρίες 6ης κατηγορίας 3.000,00 ευρώ.
θ) Εργοληπτικές εταιρίες 7ης κατηγορίας 6.000,00 ευρώ.
4. Ετήσιες συνδρομές κατασκευαστικών εταιριών:
α) Προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) (Αστικές και λοιπές εταιρίες) 100,00 ευρώ.
β) Ανώνυμες εταιρίες 200,00 ευρώ.
5.  Ετήσιες συνδρομές Μελετητικών Εταιριών που είναι γραμμένες στο Μητρώο Γραφείου Μελετών (ΓΕΜ):
α. Μελετητική εταιρία Α’ τάξεως 50,00 ευρώ.
β. Μελετητική εταιρία Β’ τάξεως 50,00 ευρώ.
γ. Μελετητική εταιρία Γ’ τάξεως 50,00 ευρώ.
δ. Μελετητική εταιρία Δ’ τάξεως 100,00 ευρώ.
ε. Μελετητική εταιρία Ε’ τάξεως 100,00 ευρώ.
Advertisements