Διαγωνισμοί δικηγόρων – ΣΤΕ 1556/2005 H γνώση της αγγλικής γλώσσας και της επεξεργασίας κειμένων σε Η/Υ δεν αποτελεί τυπικό προσόν


Διαγωνισμοί δικηγόρων – ΣΤΕ 1556/2005     H γνώση της αγγλικής γλώσσας και της επεξεργασίας κειμένων σε Η/Υ δεν αποτελεί τυπικό προσόν

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ –
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
Αριθ. Απόφασης: 1556
Ετος: 2005
Περίληψη
Δικηγόροι ΟΤΑ –

13. Επειδή, η πρόσληψη εμμίσθων δικηγόρων στο δημόσιο τομέα διέπεται αποκλειστικά από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, σύμφωνα με τις οποίες η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα από τα στοιχεία που λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται με τα λοιπά κριτήρια που θέτει ο νόμος, όπως είναι η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, καθώς και η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια.

Κατόπιν τούτου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α` 39) που προβλέπει ότι γενικώς, για την πρόσληψη στο δημόσιο τομέα απαιτείται ως αναγκαίο τυπικό προσόν η γνώση ξένων γλωσσών και επεξεργασίας κειμένων σε Η/Υ, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα στο άρθρο 27 αυτού.

Ενόψει αυτών, νομίμως η οικεία Επιτροπή έκρινε με το υπ` αριθμ. 2/16.9.2002 πρακτικό της, ότι κατά την αληθή έννοια της ως άνω 4142/28.11.2001 προκήρυξης, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και της επεξεργασίας κειμένων σε Η/Υ δεν αποτελεί τυπικό προσόν η έλλειψη του οποίου αποκλείει όσους υποψηφίους δεν το διαθέτουν, αλλά ένα από τα κατά νόμο συνεκτιμητέα προσόντα.

Κείμενο Απόφασης
Αριθμός 1556/2005

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιανουαρίου 2005, με την εξής σύνθεση : Π.Ζ. Φλώρος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος που είχε κώλυμα, Ν. Σακελλαρίου, Γ. Ποταμιάς, Σύμβουλοι, Μ. Παπαδοπούλου, Κ. Πισπιρίγκος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Δ. Τετράδη-Χαρλαύτη.

Για να δικάσει την από 6 Φεβρουαρίου 2003 αίτηση :

του Δήμου Πάργας, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σωτ. Ευαγγελίδη (Α.Μ. 2348) που τον διόρισε με πρακτικό της η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου,

κατά των : 1) Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος παρέστη με τον Δ. Χανή, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 2) Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Πρεβέζης, η οποία δεν παρέστη,

και κατά του παρεμβαίνοντος … ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. 32 Πρέβεζας).

Με την αίτηση αυτή ο αιτών Δήμος επιδιώκει να ακυρωθούν : 1) η υπ` αριθμ. 6326/2002 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 1868/1989 και 2) τα υπ’ αριθμ. 1/16.7.2002, 2/16.9.2002, 3/23.9.2002 πρακτικά της παραπάνω απόφασης.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Μ. Παπαδοπούλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του Δήμου, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον παρεμβαίνοντα ως δικηγόρο και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, η αίτηση ασκείται κατά νόμον άνευ καταβολής παραβόλου.

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 6326/2002 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν. 1868/1989, με την οποία επιλέχθηκε για πρόσληψη σε θέση δικηγόρου παρ` Αρείω Πάγω, με πάγια μηνιαία αντιμισθία στον αιτούντα Δήμο Πάργας ο ήδη παρεμβαίνων, …………… Ζητείται επίσης η ακύρωση των υπ` αριθ. 1/16.7.2002, 2/16.9.2002, 3/23.9.2002 πρακτικών της ίδιας επιτροπής, που προηγήθηκαν της έκδοσης της προσβαλλομένης.

3. Επειδή, και δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη πρόσληψης του επιλεγέντος, η απόφαση 6326/2002 της Επιτροπής είναι εκτελεστή πράξη η οποία προσβάλλεται παραδεκτώς, σ` αυτήν δε έχουν ενσωματωθεί και τα προηγηθέντα της έκδοσης της ως άνω πρακτικά υπ` αριθμ. 1, 2 και 3/02.

4. Επειδή, παραδεκτώς παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλόμενης πράξης ο επιλεγείς για την επίδικη θέση …………….

5. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση ασκείται μετ` εννόμου συμφέροντος, αφού ο αιτών Δήμος ισχυρίζεται ότι δεν επιθυμεί την πρόσληψη του ως άνω επιλεγέντος, ο δε εκπρόσωπος του � μέλος της Επιτροπής επιλογής, μειοψήφισε ως προς την επιλογή του συγκεκριμένου δικηγόρου και ψήφισε υπέρ άλλου υποψηφίου.

6. Επειδή στη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, με τον τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (φ. 149 Α), ορίζονται τα εξής : «1. Η πρόσληψη δικηγόρων με πάγια αντιμισθία… από νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα… γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη». Εξάλλου στην περίπτ. δ της ίδιας παραγράφου ορίζεται τί πρέπει να περιέχεται στην προκήρυξη, ενώ στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1868/1989 (Α 230), ορίζεται η σύνθεση της Πενταμελούς Επιτροπής η οποία κάνει την σχετική επιλογή. Περαιτέρω στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι : «4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η προκήρυξη, αίτηση συνοδευόμενη από : α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα, δ) βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης». Εξάλλου με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως η πρώτη διαμορφώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1868/1989, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι : «6. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών που συνεκτιμώνται με την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, τις βιοτικές του ανάγκες, την ηλικία του και την πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων. 7. Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη των θέσεων που προκηρύχθηκαν…».

7. Eπειδή, με τις ως άνω διατάξεις θεσπίσθηκε ειδική διοικητική διαδικασία για την πρόσληψη δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή με αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή από τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 1232/1982 (Α΄ 22) και στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65), στα οποία περιλαμβάνονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ορισμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 θεσπίσθηκε, με γνώμονα το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, ενιαία ρύθμιση σχετικά με την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των δικηγόρων των εν λόγω νομικών προσώπων και την επιλογή των καταλληλοτέρων μεταξύ των υποψηφίων. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή η οποία δεν ανήκει στο νομικό πρόσωπο που προκηρύσσει την πλήρωση της θέσεως, αλλά ενεργεί ως όργανο του Υπουργού που εποπτεύει το εν λόγω νομικό πρόσωπο (ΣτΕ 3048/1998). Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 7 του ως άνω άρθρου 11 η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική και το νομικό πρόσωπο που προκήρυξε τη θέση, οφείλει να προσλάβει τον υποψήφιο που επέλεξε η επιτροπή, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης (ΣτΕ 2373/2004).

8. Επειδή, εξάλλου στο άρθρο 102 του Συντάγματος, όπως ισχύει μετά την αναθεώρησή του με το ψήφισμα της 6.4.2001 της Ζ` Αναθεωρητικής Βουλής, ορίζονται τα εξής : «1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς . . . 2. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια . . .».

9. Επειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις των παρ. 1 και 2 του Συντάγματος παρέχεται στους Ο.Τ.Α. αυτοδιοίκηση, δηλαδή εξουσία να αποφασίζουν με δικά τους όργανα για τις τοπικές υποθέσεις, εντός των πλαισίων των γενικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους. (βλ. ΣΕ 371/1985 ΟΛΟΜ. κα.).

10. Επειδή, η ανάθεση με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, της επιλογής δικηγόρου για πρόσληψη σε έμμισθη θέση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Επιτροπή που δεν ανήκει στον Οργανισμό που προκηρύσσει τη θέση, αλλά αποτελεί όργανο της Κεντρικής Διοίκησης (ΣτΕ 3048/1998, 2373/2004), δεν αντίκειται στις ως άνω διατάξεις του άρθρου 102 του Συντάγματος, διότι αφορά θέμα γενικότερου δημόσιου συμφέροντος σχετιζομένου με την αξιοκρατική πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις (άρθρ. 5 § 1, 4 § 1 Συντ.) και την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης (20 § 1) στην απονομή της οποίας συμβάλλουν και οι δικηγόροι, δεν θίγει δε τον πυρήνα της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης των Ο.Τ.Α., (πρβλ. ΣτΕ 2070/1978 Ολομ. 371/1985 Ολομ., 3229/1987 Ολομ.). Επομένως, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η κατά τα ανωτέρω ανάθεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας για την επιλογή εμμίσθου δικηγόρου σε επιτροπή μη ανήκουσα στον οικείο Ο.Τ.Α., παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκησή του, δεδομένου του κατ` εξοχήν τοπικού χαρακτήρα της σχέσης του δικηγόρου με τα εκλεγμένα όργανα του ΟΤΑ, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα.

11. Επειδή, περαιτέρω, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 που έχουν παρατεθεί (όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 1868/1989), η οικεία πενταμελής επιτροπή κρίνει πρώτα πόσοι από τους υποψηφίους έχουν τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα και στη συνέχεια καλεί όσους τα έχουν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον της. Μετά την συνέντευξη η επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους με αξιολογική σειρά, βάσει των νομίμων κριτηρίων μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων, αιτιολογώντας, κατά τη ρητή πρόβλεψη του νόμου, την κρίση της. Για να είναι δε αιτιολογημένη η σχετική κρίση πρέπει στο οικείο πρακτικό να εκτίθενται τα κριτήρια και τα πραγματικά δεδομένα, τα αναφερόμενα στους προτεινόμενους για την κατάληψη των θέσεων, τα οποία, ύστερα από συνεκτίμηση της σπουδαιότητας τους, οδήγησαν την επιτροπή στην κρίση της για την επιλογή των καταλληλοτέρων. (ΣτΕ 758/2002, 3534/2003, 1442/2004).

12. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, με την 4142/28.11.2001 απόφαση του Δήμου Πάργας, προκηρύχθηκε η πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου, με πάγια αντιμισθία και πλήρη απασχόληση. Μεταξύ των προσόντων πρόσληψης ορίστηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ/τος 50/2001, α. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνυόμενη από την προσκόμιση πιστοποιητικού � first certificate και β. Η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ. Στη συνέχεια συγκροτήθηκε η οικεία Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Πρέβεζας, τον Δήμαρχο του Δήμου Πάργας και τρείς δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας. Υποψηφιότητα υπέβαλαν πέντε δικηγόροι, μεταξύ των οποίων και ο ήδη παρεμβαίνων. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής (Πρακτικό Ι/16.7.2002) ετέθη ζήτημα νομιμότητας των ως άνω όρων της προκήρυξης και αποφασίστηκε να διερευνηθεί αν το π.δ. 50/2001 που απαιτεί τη συνδρομή των ως άνω τυπικών προσόντων έχει εφαρμογή και στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων. Στην επόμενη συνεδρίασή της η οικεία Επιτροπή αποφάσισε (Πρακτικό ΙΙ/16.9.02) ότι η πρόσληψη δικηγόρων στο δημόσιο τομέα διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ν. 1649/1986, κατά τις οποίες η γνώση ξένων γλωσσών απλώς συνεκτιμάται με τα λοιπά, κατά νόμο, προσόντα των υποψηφίων. Στη συνέχεια, κατά τη συνεδρίαση της 23.9.2002 (πρακτικό ΙΙ) οι τρείς δικηγόροι � μέλη της Επιτροπής αφού εξέθεσαν την άποψή τους ως προς την έννοια των κριτηρίων του νόμου γενικώς, πρότειναν ως καταλληλότερο τον ήδη παρεμβαίνοντα Κοσμά Τσιμπούκη, με την αιτιολογία ότι υπερέχει ως προς την επαγγελματική πείρα και επάρκεια λόγω της υπερεικοσαετούς άσκησης δικηγορίας και του αριθμού των υποθέσεων που έχει χειριστεί. Εξάλλου, για τον υποψήφιο Ανδρέα Τάσση, που είχε χειριστεί υποθέσεις του Δήμου από το 1998, έκριναν ότι το προσόν της εξειδίκευσης του δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη γιατί αποκτήθηκε από μη νόμιμη συνεργασία του με το Δήμο. Για τους λοιπούς υποψηφίους, αναφέρθηκε απλώς ότι η υπεροχή τους στα κοινωνικά κριτήρια δεν αρκεί για την επιλογή τους, αφού υστερούν ως προς τα ουσιαστικά προσόντα. Ο Δήμαρχος Πάργας μειοψήφισε και πρότεινε τον … τονίζοντας ότι κανένας από τους λοιπούς υποψηφίους δεν προσκόμισε δικαιολογητικά αποδεικνύοντα την εξειδίκευση η την εμπειρία του. Υπέρ της γνώμης του Δημάρχου τάχθηκε και η Πρόεδρος της Επιτροπής. Τελικώς, με την 6236/2002 απόφαση της Επιτροπής, που ελήφθη με πλειοψηφία τριών μελών, πρώτος κατετάγη ο ….. 50 ετών, άγαμος, δικηγόρος από το 1977, παρ` εφέταις δε από 21.10.1982, με πτυχίο Νομικής με βαθμό «καλώς», κυρίως λόγω της επαγγελματικής του πείρας και επάρκειας και με τη σκέψη ότι η ηλικία και η μέχρι τώρα απασχόληση του προδιαγράφει ευδόκιμη συνεργασία. Ως προς την προσωπικότητα, και την επιστημονική κατάρτιση κρίθηκε ότι δεν υπερέχει των λοιπών υποψηφίων αφού τόσο αυτός, όσο και οι άλλοι δεν έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις ούτε μεταπτυχιακές σπουδές. Ως προς την εξειδίκευση κρίθηκε ότι δεν υπερέχει κανένας υποψήφιος δεδομένου ότι ο υποψήφιος … απέκτησε το σχετικό προσόν κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 1649/86, χωρίς δηλαδή να έχει προσληφθεί νόμιμα στο Δήμο Πάργας. Ως προς τη γνώση της ξένης γλώσσας ότι υπερέχει ο υποψήφιος … Ως προς την οικογενειακή κατάσταση και τις βιοτικές ανάγκες ότι υπερέχει ο … που είναι έγγαμος και ως προς την οικονομική κατάσταση ότι υπερέχει η …. και ακολουθεί ο … Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας,

πρώτα έπρεπε να καταταγεί ο υποψήφιος …. «λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τόσο την εξειδίκευσή του στο αντικείμενο απασχόλησης ως προς το οποίο υπερτερεί των λοιπών υποψηφίων καθότι από τα σχετικά έγγραφα που υπάρχουν στο φάκελό του και δη τους τίτλους σπουδών του και τα δικόγραφα αποδεικνύεται η συστηματική απασχόλησή του από το έτος 1998 και η αποκλειστική απασχόληση από το 1999 μέχρι σήμερα με τις υποθέσεις του Δήμου Πάργας, τις οποίες χειρίζεται αποτελεσματικά, την επαγγελματική του πείρα και επάρκεια, το βαθμό του πτυχίου του που είναι «λίαν καλώς», τη γνώση της Αγγλικής γλώσσης, το ότι η ηλικία � διορίσθηκε δικηγόρος το έτος 1996, παρ` Εφέταις δε το έτος 2000 � και η επαγγελματική του δραστηριότητα εγγυώνται την περαιτέρω επαγγελματική του εξέλιξη, όσο και την εικόνα που ο υποψήφιος αυτός παρουσίασε κατά την ατομική συνέντευξη». Κατόπιν αυτών, δεν ακολούθησε πράξη πρόσληψης του επιλεγέντος στο Δήμο Πάργας, αλλ` αντιθέτως ο μεν Δήμος Πάργας άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την υπό κρίση αίτηση κατά της άνω επιλογής, ο δε επιλεγείς και ήδη παρεμβαίνων άσκησε την Ε 1386/03 αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης του Δήμου να ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψής του.

13. Επειδή, η πρόσληψη εμμίσθων δικηγόρων στο δημόσιο τομέα διέπεται αποκλειστικά από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, σύμφωνα με τις οποίες η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί ένα από τα στοιχεία που λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται με τα λοιπά κριτήρια που θέτει ο νόμος, όπως είναι η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, καθώς και η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια. Κατόπιν τούτου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α` 39) που προβλέπει ότι γενικώς, για την πρόσληψη στο δημόσιο τομέα απαιτείται ως αναγκαίο τυπικό προσόν η γνώση ξένων γλωσσών και επεξεργασίας κειμένων σε Η/Υ, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα στο άρθρο 27 αυτού. Ενόψει αυτών, νομίμως η οικεία Επιτροπή έκρινε με το υπ` αριθμ. 2/16.9.2002 πρακτικό της, ότι κατά την αληθή έννοια της ως άνω 4142/28.11.2001 προκήρυξης, η γνώση της αγγλικής γλώσσας και της επεξεργασίας κειμένων σε Η/Υ δεν αποτελεί τυπικό προσόν η έλλειψη του οποίου αποκλείει όσους υποψηφίους δεν το διαθέτουν, αλλά ένα από τα κατά νόμο συνεκτιμητέα προσόντα. Κατόπιν αυτών, ο λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η ως άνω κρίση της Επιτροπής είναι μη νόμιμη και περαιτέρω ότι μη νομίμως δεν αποκλείστηκαν εξ αρχής όσοι υποψήφιοι δεν διέθεταν τα εν λόγω προσόντα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.

14. Επειδή, τέλος, η προπαρατεθείσα αιτιολογία της επίδικης εκλογής περιορισθείσα κατά βάση, στην αναφορά ορισμένων στοιχείων για τους δύο επικρατέστερους υποψηφίους, παρίσταται πλημμελής διότι δεν μνημονεύονται σ` αυτήν τα πραγματικά δεδομένα των υποψηφίων (ηλικία, σπουδές, επαγγελματική εμπειρία κλπ.) ούτε αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία (αριθμός υποθέσεων που χειρίστηκε δικαστικές αποφάσεις επί υποθέσεων) από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική δραστηριότητα του τελικώς επιλεγέντος και ήδη παρεμβαίνοντος, πέραν του μεγαλύτερου χρόνου της επαγγελματικής του απασχολήσεως (βλ. ΣΕ 1442/2004, 1673/1999, κ.α.). Για το λόγο αυτό, που προβάλλεται βασίμως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ενώ η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως παρέλκει ως αλυσιτελής. Περαιτέρω, η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στη διοίκηση για νέα νομίμως αιτιολογημένη κρίση.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την 6326/2002 απόφαση της Επιτροπής του ν. 1649/86 περί επιλογής δικηγόρου στο Δήμο Πάργας.

Απορρίπτει την παρέμβαση του …

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση κατά το αιτιολογικό.

Και επιβάλλει συμμέτρως σε βάρος του Δημοσίου και του παρεμβαίνοντος τη δικαστική δαπάνη του αιτούντος Δήμου που ανέρχεται στο ποσό των 920 Ε.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2005

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος Η Γραμματέας

Π.Ζ. Φλώρος Δ. Τετράδη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2005. Ο Πρόεδρος του Γ` Τμήματος Η Γραμματέας του Γ` Τμήματος

Γ. Σταυρόπουλος Δ. Μουζάκη

Πρόεδρος: Π.Ζ. Φλώρος
Εισηγητές: Μ. Παπαδοπούλου
Λήμματα: Δικηγόροι ΟΤΑ ,Συνταγματικότητα ρύθμισης

DSANET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :

H ως αποφαση εκρινε το άρθρο 11 του ν. 1649/1986

«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (φ. 149 Α)

To ως ανω αρθρο αντικατασταθηκε με τον νεο ΚΔ  2013 (αρθρο 43-η) ως εξης:

43-η : Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπό ψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Στην προκήρυξη προβλέπεται συντελεστής βαρύτητας στα κριτήρια, ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα.

http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/n._4194-2013_-_kwdikas_dikigorwn_fek_a_208.pdf

Παρατηρουμε οτι η διάταξη του νέου κώδικα, τότε είναι ίδια με την παλιά.

Λαμβάνονται υπόψη λέει και αυτή οι ξενες γλωσσες. Δεν λέει ότι είναι τυπικό προσόν.

Επομενως η γνωση ξένων γλωσσων δεν είναι τυπικό προσόν απλά δίδει περισσότερα μόρια η σε περίπτωση μη ύπαρξης μορίων δίνει προβάδισμα σε αυτόν που την κατέχει σε ισότιμους.
Συμπεριλαμβανωμενων βεβαια και των αλλων προσοντων καθενος οπως η εμπειρια.

Καθε διαγωνισμος λοιπον που οριζει ως προυποθεση συμμετοχης σε αυτον αυτα τα 2 χαρακτηριστικα και δεν τα συνυπολογιζει ως απλα επιθυμητα προσοντα ειναι ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ.

Advertisements