Εξωδικαστικός: Προκαταβολικά η διαγραφή τόκων υπερημερίας-προστίμων


Εξωδικαστικός: Προκαταβολικά η διαγραφή τόκων υπερημερίας-προστίμων

Χαμήλωμα των οφειλών των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων ορίζει το σχέδιο του εξωδικαστικού μηχανισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Απλοποιημένη διαδικασία για τις επιχειρήσεις με χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Ολο το σχέδιο νόμου.

Εξωδικαστικός: Προκαταβολικά η διαγραφή τόκων υπερημερίας-προστίμων

Την εκ των προτέρων διαγραφή του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτικών ιδρυμάτων και των προστίμων, προσαυξήσεων ή των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής προς το δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προβλέπει το σχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των χρεών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εάν από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών μιας επιχείρησης, οι πιστωτές δεν έρχονται σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, τότε προαφαρούνται:

– Το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.

– Ποσοστό 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω ποσά συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών. Δηλαδή αν η επιχείρηση έχει δυνατότητα αποπληρωμής και αυτών των οφειλών, θα τις αποπληρώνει. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν η επιχείρηση δεν μπορεί, τα παραπάνω ποσά διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αναμένεται να αποτελέσει ανάσα αλλά και σανίδα σωτηρίας για χιλιάδες υπερχρωμένες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς πριν από την έναρξη των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, θα έχει πραγματοποιηθεί μια σημαντική απομείωση των οφειλών.

Στον μηχανισμό θα μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με χρέη άνω των 20.000 ευρώ, ωστόσο, προκειμένου να μην υπάρξει υπερφόρτωση του συστήματος, προβλέπεται ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που θα εκδοθεί στη συνέχεια, μπορεί να θεσπισθεί, για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ, απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη θα παράγονται με απλοποιημένο τρόπο.

Η εν λόγω πρόβλεψη αποτελεί ουσιαστικά μια υποσχετική έναντι των τραπεζών, που ζητούσαν να εξαιρούνται από τις διαδικασίες οι επιχειρήσεις με χρέη κάτω των 50.000 ευρώ.

Δικαίωμα υπαγωγής στον μηχανισμό έχει κάθε επιχείρηση όπου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 προς χρηματοδοτικό φορέα ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου.

Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις αυτές τίθενται και κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία ορίζουν ότι:

– Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

– Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:

(α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, ή

(β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

 

* Δείτε όλο το σχέδιο νόμου στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

Σταμάτης Ζησίμουs.zisimou@euro2day.gr

http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1528229/exodikastikos-prokatavolika-h-diagrafh-tokon-yperh.html

Advertisements