Συγχώνευση Ποινών άρθρο 551 Κ.Π.Δ.


Συγχώνευση Ποινών άρθρο 551 Κ.Π.Δ.

Με το συγκεκριμένο άρθρο, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν που έχει
καταδικαστεί με πολλές αποφάσεις, να ζητήσει να συγχωνευτούν αυτές
σε μία απόφαση.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου έχει ως
αποτέλεσμα, ο καταδικασθείς με πολλές αποφάσεις να εκτίσει μικρότερη
ποινή από το πραγματικό άθροισμα των ποινών όλων των αποφάσεων
που εκτελούνται σε βάρος του δεδομένου ότι στη συγχωνευτική
απόφαση, η μεγαλύτερη ποινή τίθεται σαν ποινή βάσης και παραμένει ως
έχει, ως προς το ύψος της ποινής, η δε λοιπές ποινές (καθώς και η
Χρηματική ποινή) των υπολοίπων μειώνονται περίπου στο μισό.

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Εξουσιοδότηση. (Όταν η αίτηση κατατίθεται από συνήγορο).
γ) Αποσπάσματα ή πλήρη αντίγραφα (όταν η απόφαση έχει εκδοθεί για
περισσότερα του ενός αδικήματα) των αποφάσεων επικυρωμένα από τα
οποία να προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί έφεση (με σφραγίδα από τα ένδικα
μέσα).

Διαδικασία:

Η αίτηση απευθύνεται προς το Μονομελές ή Τριμελές Πλημ/κείο
Αθηνών (ανάλογα με την απόφαση η οποία θα τεθεί σαν ποινή βάσης στη
συγχωνευτική απόφαση), δια του κυρίου Εισαγγελέα του Τμήματος
Εκτελέσεως Αποφάσεων, όπου και υποβάλλεται.

Ο Εισαγγελέας εγκρίνει
την εισαγωγή της αίτησης και ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία
εισαγωγής στο ακροατήριο του Αυτοφώρου Μονομελούς ή Τριμελούς
Πλημ/κείου Αθηνών.

Κατόπιν η αίτηση κατατίθεται στον αρμόδιο υπάλληλο (θυρίδα 9).

Τι πρέπει να γνωρίζω.

α)Σύμφωνα με το άρθρο 551 Κ.Π.Δ. δεν επιτρέπεται η συγχώνευση
αποφάσεων οι οποίες έχουν εκδοθεί για παράβαση των:

1) ΒΔ 29/71 και
2) «απόδραση κρατουμένου»

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου κατά την συγχώνευση
των αποφάσεων η μεγαλύτερη ποινή τίθεται σαν ποινή βάσης και
παραμένει ως έχει, ως προς το ύψος της ποινής, η ποινή (καθώς και η
Χρηματική ποινή) των υπολοίπων όμως μειώνεται περίπου στο μισό.

γ) Σημειώνεται ότι, επειδή είναι αδύνατον να παρατεθούν όλες οι νομικές
λεπτομέρειες που αφορούν την παραπάνω διαδικασία, είναι ορθότερο, για
περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε είτε στον αρμόδιο υπάλληλο ή
στο Δικηγόρο σας.

http://www.eispa.gr/opencms/opencms/epa_site/downloads/sigxoneusi_poinon_551.pdf

Advertisements