«Αι Αθήναι δεν είναι πόλις, είναι νόσος»


Νικόλαος Ι. Μέρτζος

ΑΘΗΝΑ : ΤΟ ΧΤΑΠΟΔΙ

«Αι Αθήναι δεν είναι πόλις, είναι νόσος». Την αποστροφή αυτή, που απέδιδε στον Γεώργιο Α. Παπανδρέου, επαναλάμβανε συχνά ο καθηγητής Αγαπητός Τσοπανάκης, Δωδεκάνησος, ακόμη και όταν εγκαταστάθηκε μόνιμα στην πρωτεύουσα ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1981 ο άγγλος Άρνολντ Τόϋνμπη, ένας από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ού αιώνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «τα πλοκάμια των Αθηνών απειλούν να αδράξουν ολόκληρη την Ελλάδα σε έναν ασφυκτικό κλοιό»

Πραγματι η υπερ-αναπτυξη της Αθήνας, που την αυγή του 21 αιώνα τείνει να καλύψει ολόκληοο το Λεκανοπέδιο Αττικής, αποτελεί οοατό υπαρἔιακό ποόβλημα τόσο για την ίδια όσο και για ολόκληοη την Ελλαδα.

Διότι όσο πεοισσότεοους εθνικούς πόοους απομυζα η Αθήνα για να βελτιώσει στοιχειωδώς τις λειτουογίες της, τις απαοαίτητες υποδομές της και την ολοένα δυσχεοέστεοη διαβίωση των κατοίκων της, τόσο πεοισσότερο εξαπλώνεται!

Αλλα η διαοκής ασυγκοατητη εἔαπλωσή της δημιουογεί μεγαλύτεοες ολοένα αναγκες υποδομών,οδηγεί σε σημείο οοιακής αντοχής τα μόλις ποο ολίγου βελτιωμένα δίκτυα λειτουογιών της, επιβαούνει την ζωή του πληθυσμού της μετα καθε ανασα και, γι αυτό, αποοοοφα ἔανα μεγαλύτεοο συνεχώς μεοίδιο εθνικών πόοων.

Ωστόσο, αποδεικνύεται στην πραξη ότι η καθε«λύση», μετα την αντίστοιχη βαρια εθνική επιβαρυνση, δεν λύει το πρόβλημα της Αθήνας αλλα, αντίθετα, το ανατροφοδοτεί επειδή
οδηγεί σε περαιτέοω εξαπλωση του πολεοδομικού συγκοοτήματος και,
αρα, σε νέες μεγαλύτερες αναγκες και δαπανες.

 1. Οι Έλληνες και οι κληρονομιές τους, Αθήνα 1992, εκδόσεις Καοδαμίτσα, σελ. 323. [Με (πανω από Μαι Η€ι·ιια8€, αγγλική έκδοση 1981].

Είναι φανεοό πως, χαριν της Αθήνας ή εξ αιτίας της, η Ελλαδα αντλεί εις πίθον Δανα’ίδων και, ακόμη χειοότεοα, ανέτοεψε ποο πολλού την γεωπολιτική σταθεοότητα της, δοκανιΐζει την παραγωγική βαση της εθνικής οικονομίας της, αποσταθεροποιεί επικίνδυνα την εθνική συνοχή της, αυτοδιαλύει την κοινωνία της και υπονομεύει μακοοποόθεσμα
την κρατική της οντότητα.

Οι πρώτες απειλητικές οωγμές στα ύφαλα του σκαφους «Η Ωραία Ελλας» είναι ήδη οοατές αλλα καθε απόπειρα να τεθεί σε συζήτηση η σημαντικότερη αλλ όχι ασφαλώς μοναδική
πηγή των αιτίων απορρίπτεται μετα βδελυγμίας με το απαξιωτικό
κατηγορητήοιο του «επαρχιωτικού αντι-αθηνα’ισμού».

Αλλωστε, στην Αθήνα ζουν όλοι όσοι διαμοοφώνουν τις πολιτικές αποφασεις και την
κοινή γνώμη, βοίσκουν υπεοσυγκεντοωμένη την πελατεία, διοικούν το Κοατος και συγκεντοώνουν τον πλούτο, αποτελούν την ποικιλώνυ μη πνευματική, θοησκευτική και συνδικαλιστική ηγεσία της χώοας, εκφοαζουν την διανόηση και την καλλιτεχνική ζωή, ελέγχουν την Υγεία και τις εκδόσεις, κατανέμουν τις πιστώσεις και αναλαμβανουν
τις μεγαλες δουλειές κ.ο.κ.

Όλοι αυτοί ταυτόχοονα εζαοτώνται πλήοως από αυτήν την τεοατογενή Αθήνα και πολλοί κεοδίζουν τα εκατομμύ-θα τους ή το απλό μεοοκαματό τους από την πεοαιτέοω ανατοοφοδοτουμένη τεοατογονία της.

Το αθηναιοκεντοικό πλέγμα ισχύος παοαμένει αδιαπέοαστο. Αυτό,όμως, δεν σημαίνει ότι είναι και χοήσιμο. Δεν έχει -ούτε καν σκέφτεται σοβαοα- λύσεις, διότι δεν θέλει να βλέπει το ποόβλη μα ούτε επιθυμεί να συνειδητοποιήσει ότι όλο τούτο το Σύστη μα του είναι χτισμένο πανω στην αμμο. Μα, είναι δυνατόν, Η παγκόσμια οικονομικήκοίση απέδειζε ότι είναι. Παγκόσμιοι κολοσσοί με ασύγκοιτα επιτελεία μελετών και ποοβλέψεων κατέοοευσαν σαν χαοτινοι πύογοι επειδή δεν επιθυμούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι η διαοκώς ανατοοφοδοτουμένη επέκταση της επιχειοηματικής βασης τους ήταν το ποό-
βλη μα. «Για Αακεὁαιμονιίους θα μιλαμε πόσα;»

Πέοαν από την απεοισκεψία και την εγγενή ανικανότητα της ποικιλώνυμης ηγεσίας σε όλα της τα επίπεδα σήμεοα, το ποόβλημα της Αθήνας, που είναι ποόβλημα όλων των Ελλήνων, έγκειται και στο γεγονός ότι το νεοελληνικό Κοατος από την ίδουσή του οογανώθηκε συγκεντοωτικό και, συνεπώς, η ποωτεύουσα του κατέστη -και ακόμηπαοαμένει ο Ομφαλός της ελληνικής Γης. Απαζαπαντες οι «εκτός των τειχών» |Ελληνες αναγκαζονται να καταφεύγουν την ποωτεύουσα για να ποοωθήσουν τις υποθέσεις τους τόσο πιο συχνα και για τόσο πιο πολλές υποθέσεις όσο πιο πολύ η δημόσια σφαίοα διεισδύει στην ιδιωτική ζωή -ιδιαίτεοα μαλιστα στην εποχή μας της απόλυτης διαπλοκής.

Ενας πολίτης, που αναγκαζεται έτσι να έλθει στην Αθήνα, αφήνει στην πόλη ένα εισόδημα που εισποαττουν τα πολύπλοκα δίκτυα: μεταφοοές, ζενοδοχεία, εστίαση, διασκέδαση, αγοοα κ.α. Χώοια τα φακελακια. Στους καιοούς μας αυτοί οι καταναγκαστικοί ποοσκυνητές της νεοελληνικής Μέκκας ανέοχονται σε δεκαδες χιλιαδες καθε μέοα καιοι πεοισσότεοοι υποχοεώνονται να διανυκτεοεύουν πεοισσότεοες από μία νύχτες. Επί παοαδείγματι, τον Φεβοουαοιο 2005 στην Αττική ποοσήλθαν από την λοιπή Ελλαδα 5 .941 ατομα που πλήοωσαν 20.900 διανυκτεοεύσεις.

Επί πλέον στην ποωτεύουσα συγκεντοώνονται τα πεοισσότεοα ανώτατα εκπαιδευτικα ιδούματα και τα μεγαλύτεοα και καλύτεοα νοσοκομεία και ιδιωτικα κέντοα υγείας της χώοας στα οποία συοοέ- ουν δεκαδες χιλιαδες σπουδαστές, ασθενείς και συγγενείς τους. Όλες αυτές οι στοατιές, που αναγκαζονται να έλθουν στην ποωτεύουσα, δημιουογούν, έτσι, μια τεοαστια οικονομική βαση, μια στοούγκα για αομεγμα, κι αυτή με τη σειοα της αναπτύσσει μια σειοα νέων παοασι- τικών δικτύων, ευκαιοιών, παοαεπαγγελματων τα οποία ποοσελκύουν νέους μονίμους κατοίκους.

Παοαλληλα ποος την οικονομική βαση οι ποοσφεοόμενες μεγαλες ευκαιοίες και η συγκέντοωση εκπαιδευτικών ιδουματων δημιουογούν μιαν συνεχώς διευουνομένη βαση ποιότητος και ισχύος. Η Εθνική Στα- τιστική Υπηοεσία της Ελλαδος, που ανέλυσε επί δύο έτη τα ποιοτικα ευοή ματα της γενικής απογοαφής του 2001 για την Παιδεία ανεκοίνωσε ότι οι κατοχοι διδακτοοικού διπλώματος αντιποοσώπευαν στο σύνολο της χώοας το 0,26% αλλά στην Αττική το 0,45 %, οι κάτοχοι Μάστεο το 0,54% στο σύνολο της χώοας αλλά το 1,03% στην Αττική, οι από φοιτοι Πανεπιστημίου το 8,20% στο σύνολο της χώοας αλλά στην Αττική το 11,25 % και οι αναλφάβητοι το 3,61% στο σύνολο της χώοαςαλλά στην Αττική το 2,77 %

Από αυτήν την αμεσα διαθέσιμη δεζαμενή των «λευκών κολάοων»αντλούν υπαλλήλους και μελλοντικά στελέχη οι μεγάλες επιχειοήσεις που, όλες, εδοεύουν στην ποωτεύουσα, φυσικά. Τον Νοέμβοιο 2005 οι είκοσι μεγαλύτεοες και πιο κεοδοφόοες επιχειοήσεις της χώοας είχαν έδοα την Αθήνα. Μαοτυοία αθηναϊκής εφη μεοίδας ανέφεοε τα εζής

Με οοίζοντα το 2007 οι εκτιμησεις θέλουν τα συνολικά καθαοά κέοδη των 20 μεγαλύτεοων εισηγμένων επιχειοησεων να ξεπεονούν τα 7 δις ευοώ και τον τζίοο τους να ποοσεγγιζει τα 50 δις ευοώ. Το ποσό αυτό υπεοβαίνει την κεοδοφοοία, που εμφάνισαν όλες μαζί οι πεοίπου 220 εισηγμένες στο Χοηματιστηοιο επιχειοησεις, και αντιστοιχεί στο
ημισυ της δαπάνης του φετινού ποσο/οάμματος δημοσίων επενδύσεων.

Αλλωστε, η ποωτεύουσα παίονει την μεοίδα του λέοντος από όλες τις δημόσιες επενδύσεις, τις δημόσιες δαπάνες και τις ευοωπα’ικές χοηματοδοτήσεις.

Ενδεικτικά αναφέοεται ότι μόνον η Νομαοχιακή Αυτοδιοίκηση (Υπεονομαοχία) Αθηνών-Πειοαιώς είχε ποουπολογισμό 3.390.847 ,76 ευοώ το έτος 2005 και παοουσίασε έλλειμμα 1.147.370 ευοώ. Αυτό δεν εμπόδισε, όμως, το 2006 να διπλασιάσει τον ποουπολογισμό της στα 6.836.024,37 ευοώ και να αυζήσει το έλλειμμά της στα 1.761.480,30 ευοώ.

Μεταζύ 2000-2003 η Πεοιφέοεια Αττικής αποοοόφησε το 28,50% των Πεοιφεοειακών Επιχειοησιακών Ποογοαμμάτων, και μεταζύ 2004-2005 το 57,30%. Σε συγκοιση με την Πεοιφέοεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θοάκης το ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο την ποώτη
πεδίοδο και κατά 16,30 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότεοο την δεύτεοη.

Σε σύγκοιση με την Πεοιφέοεια Ηπείοου είναι τεσσεοάμισι φοοές μεγα-λύτεοο την ποώτη πεδίοδο και κατά 23 μονάδες υψηλότεοο την δεύτεικό

Τον Μάοτιο 2005 ο Γενικός Γοαμματέας της Πεοιφέοειας Αττικής ανακοίνωσε ότι:

Όσον αφοοά στα κατασκευαστικά έογα, που εκτελούνται στην Πεοιφέοεια Αττικης και συνδέονται με την τουοιστικη της ανάπτυξη, πάνω από 550 έογα σε Δημους της Αττικης έχουν ενταχθεί στο Πεοιφεοειακό Επιχειοησιακό Ποόγοαμμα και βοίσκονται σε εξέλιξη στο Λεκανοπέδιο με οριζοντα ολοκληοωσης το 2008.

Λειτουογεί, έτσι, ποος κάθε κατεύθυνση ο πολλαπλασιαστής που εξαπλώνει το πολεοδομικό συγκοότημα.

Τα ποάγματα δεν ήσαν έτσι εξ αρχής. Η Αθήνα χρειάσθηκε να λειτουογήσει ως ποωτεύουσα επί ογδόντα χοόνια για να συγκεντοώσει 250.000 κατοίκους το 1922 και ο Πειραιάς μόλις 50.000.

Μεσολάβησε, όμως, η Μικοασιατική Καταστοοφή και μέσα στα δύο μόνον επόμενα
χοόνια η εγκατάσταση των ποοσφύγων διπλασίασε τον πληθυσμό της Αθήνας σε 550.000 και τριπλασίασε του Πειοαιά σε 150.000. Ωστόσο, το πληθυσμιακό άθοοισμα των δύο πόλεων, που σύντομα εποόκειτο να ενωθούν αογότεοα, αντιποοσώπευε μόνον το 10% πεοίπου του συνο- λικού ελληνικού πληθυσμού. Μετά τα επόμενα, όμως, 27 χοόνια ο πλη-
θυσμός αυτός διπλασιάσθηκε και ανήλθε σε 1.378.586 άτομα το 1951.

Είχε μεσολαβήσει ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος, η Κατοχή και ο τοομεοός Εμφύλιος. Τότε έσβησαν απ τον χάοτη της Ελλάδος 1.700 χωοιά, 300.000 Ελληνες πέθαναν από την πείνα, σκοτώθηκαν 258.000 και εκπατοίσθηκαν ηττημένοι ή αοπαγμένοι 78.000 τουλάχιστον ενήλικοι και παιδιά και κατεστοάφη συθέμελα όλη η υποδομή και η παραγωγή της χώρας. Το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα έπεσε στο 41% του προπολεμικού, η παραγωγή του ελαιολάδου στο 80%, του σίτου και της σταφίδας στο 33%, του βάμβακος και του καπνού στο 10%

Ξυπόλητες στρατιές ανεστίων ανέργων κατέφυγαν στην Αθήνα κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Επίσης δεκάδες χιλιάδες στη Θεσσαλονίκη όπως και σε άλλες πόλεις. Καμιά, ωστόσο, ελληνική πόλη δεν παοουσίασε την μετέπειτα δημογραφική έκοηζη που συνέχισε και εξακολουθεί να παοουσιάζει η πρωτεύουσα. Εκεί ο πολλαπλασιαστής επιταχύνθηκε για τους εγγενείς ειδικούς λόγους που ποοαναφέοθηκαν. Ο Αρνολντ Τόυνμπη σημειώνει

Κατά την πενταετία 1956-1961, 250.000 άνθοωποι μετανάστευσαν από την ελληνικη ύπαιθρο στις πόλεις και η Αθηνα ήταν το σημείο προοισμού του 80% απ αυτούς. Στη διάρκεια της δεκαετίας 1951-1961 η καθαοη αύξηση του πληθυσμού των Αθηνών έφθασε τις 360.860 .

Δηλαδή σε δέκα χρόνια προσετέθη στην πρωτεύουσα μια ολόκληρη Θεσσαλονίκη, μεγαλύτεροη μάλιστα κατά 20%! Το 1951 η δεύτερη σε μέγεθος αυτή πόλη της Ελλάδος είχε 302.124 κατοίκους. Μέσα στον επόμενο μισόν αιώνα η Θεσσαλονίκη ποοσείλκυσε άλλους 500.000 νέους κατοίκους αλλά η Αθήνα τοία εκατομμύοια επί πλέον. Τώοα υπεοβαίνουν τα 4 εκατομμύοια σε έναν συνολικό πληθυσμό της χώοας που μόλις ζεπεονά τα 11 εκατομμύοια -μαζί με το τουλάχιστον 1,3 εκατομμύοιο ζένους οικονομικούς μετανάστες.

Στην Ευοώπη, στη Βόοειο Αμεοική και στην Αυστοαλία υπάοχουν ασφαλώς ποωτεύουσες με πληθυσμό πολύ μεγαλύτεοο της Αθήνας αλλά καμιά απολύτως ποωτεύουσα δυτικού κοάτους δεν συγκεντοώνει τόσο θηοιώδη αναλογία πληθυσμού σε σύγκοιση με το σύνολο του Λαού όσο η ποωτεύουσα της Ελλάδος. Στην Δυτική Ευοώπη, επί παοαδείγματι, οι σημαντικότεοες ποωτεύουσες συγκεντοώνουν, σε σχέση με το σύνολο των κατοίκων της χώοας τους τα εζής ποσοστά:

Βεοολίνο 4%, Ρώμη 5%, Αμστεονταμ 6%, Μαδοίτη 7%, Βουζέλλες 10%, Ελσίνκι 10%, Λονδίνο 12%, Παοίσι 15%, Στοκχόλμη 16%, Λισαβόνα 20%, Λουζεμβούογο 21%, Κοπεγχάγη 23%, Βιέννη 24% και Δουβλίνο 28%.

Είναι αποκαλυπτικά οοισμένα ενδεικτικά μεγέθη σύμφωνα με την τελευταία απογοαφή του 2001.

Με εζαίοεση την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τον Πειοαιά οι πρωτεύουσες των 49 Νομών της χώοας παοουσίαζαν τον εζής πληθυσμό:

*κάτω των 10.000 κατοίκων οι εννέα,

*μεταζύ 10-15.000 κατοίκων οι δεκαπέντε,

*μεταζύ 25-40.000 κατοίκων οι δέκα,

*μεταζύ 40-50.000 κατοίκων οι επτά

*μεταζύ 50-60.000 κατοίκων οι τέσσεοις

*μόνον μία (Βόλος) πλησίαζε τις 80.000

*δύο συγκέντοωναν ανά 115.000 κατοίκους (Ηοάκλειο και
Λάοισα)

*μόνον μία (Πάτοα) πλησίαζε τους 160.000 κατοίκους.

Αντίθετα, στην Αττική τοεις Δήμοι είχαν πληθυσμό άνω των 57.000 κατοίκων, τοεις άνω των 60.000, τέσσεοις άνω των 70.000, ένας 80.000, ένας 114.233 και ένας 137.288 -πάντα με εζαίοεση τους Δήμους Αθηναίων και Πειοαιώς

Η Πεοιφέοεια Δυτικής Μακεδονίας, που συνοδεύει με την Αλβανία και τα Σκόπια, συγκέντοωνε το 2001 λιγότεοους από 350.000 κατοίκους και οι τοεις από τους 4 συνολικά Νομούς της είχαν -ο καθένας λιγότεοους από 55.000 κατοίκους.

Η Θοάκη, που συνοδεύει με την Τουοκία και τη Βουλγαοία, είχε 361.571 εκ των οποίων οι 156.869 ήσαν συγκεντοωμένοι στις ποωτεύουσες των τοιών Νομών της Ξάνθη, Κομοτηνή και Αλεζανδοούπολη.

Η Πεοιφέοεια Ηπείοου, που έχει εκτεταμένα σύνοοα με την Αλβανία, 353.000

Οι Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου στο Βόοειο Αιγαίο, που καθημεοινά απειλεί η Τουοκία, 204.758 συνολικά.

Μεταξύ 1991-2001 ο συνολικός πληθυσμός της Ελλάδος, χάοη στους ζένους μετανάστες αποκλειστικά, αυζήθηκε κατά 6,7 %. Αυτό, όμως, το ποσοστό αυζήσεως μειώθηκε δοαστικά στους ακοιτικούς Νομούς Λέσβου 3,1%, Σάμου 3,8%, Χίου 0,4%, |Εβοου 3,7%, Θεσποωτίας 3,2%, Καστοοιάς 0,72%, Φλωοίνης 3%, Πέλλας 4,1% και Σεοοών 4,3% -παοά τη συοοοή ζένων μεταναστών.

Δοαματική μείωση του πληθυσμού τους είχαν εμβληματικοί οικισμοί πάνω ακοιβώς στην γοαμμή των ελληνικών συνόδων ως εζής:

Απέναντι στην Αλβανία: Πωγώνι -20,9%, Καλπάκι -19,2%, Δελβινάκι -10,5% και Κόνιτσα -5,4% στον Νομό Ιωαννίνων και Αοοένες Γοάμμου -33,5%, Νεστόοι -8,32% και Κοοέστεια -6,7% στον Νομό Καστοοιάς.

Απέναντι στα Σκόπια: Κάτω Κλεινές -9,9% και Μελίτη -0,4% στον Νομό Φλωοίνης.

Απέναντι στη Βουλγαοία: Αχινός -15,2%, Πετοίτσι -10% και Ποομαχώνας -6,7% στον Νομό Σεοοών.

Απέναντι στην Τουοκία: Τοίγωνο -23,6%, Βύσσα -9,1%, Σουφλί -7,9%, Τυχεοό -4,3% και Διδυμότειχο -3,7% στον Νομό |Εβοου.

Αντίθετα, στους Νομούς Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής σημειώθηκε πληθυσμιακή έκοηζη. Ο πληθυσμός αυζήθηκε αντίστοιχα κατά 37% και 20,7 %.

Το πολεοδομικό συγκοότημα της Θεσσαλονίκης και οι ποωτεύουσες των άλλων 49 Νομών της χώοας συνάθοοιζαν 2.585.833 κατοίκους, κατά 1.270.774 λιγότεοους από το πολεοδομικό συγκοότη μα ποωτευούσης που συγκέντοωνε μόνο του 3.776.607!

Με αυτά τα πληθυσμιακά δεδομένα το Λεκανοπέδιο Αττικής εκλέγει το 1/3 της Βουλής των Ελλήνων και πεοίπου το 75% των πιο σημαντικών υπουογών σε κάθε κυβέονηση. Με ποσοστά συντοιπτικής υπεοοχής, επίσης, καταλαμβάνει σταθεοά όλες σχεδόν τις θέσεις-κλειδιά του κοατικού μηχανισμού, των τοαπεζών, των πολυεθνικών, των τοιτοβαθμίων συνδικάτων κ.λ.π. Η αλληλεπίδοαση μεταζύ του πλέγματος εζουσίας και του «αθηναϊκού» Λαού είναι ακατάλυτη και διαρκής ερήμην της λοιπής Ελλάδος.

Συντοιπτικά επίσης είναι τα συγκοιτικά ποιοτικά μεγέθη ανάμεσα στο Λεκανοπέδιο και στην λοιπή Ελλάδα. Η κατά κεφαλήν αναλογία του Λεκανοπεδίου απέχει παοασάγγας από την αντίστοιχη της λοιπής Ελλάδος σε όλα τα ζωτικά πεδία όπως:

 • η αγοοά και η αζία αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής και ειδών
  πολυτελείας,
  · η ανέγεοση -και ανοχή- αυθαιοέτων κτισμάτων έως και επαύλε-
  ων,
  · τα μέσα μαζικής μεταφοοάς μετοό, τοαμ, λεωφοοεία, πλοία και
  ταχύπλοα,
  · οι δοόμοι ταχείας κυκλοφοοίας, οι κόμβοι και οι πεζόδοομοι,
  · τα νοσοκομεία και τα ιδιωτικά κέντοα υγείας,
  · το εισόδημα και η καταναλωτική δαπάνη
  · η κατανάλωση ηλεκτοικού δεύματος, νεοού, τοοφίμων, καυσίμων,
  θεαμάτων και δημοσίων επενδύσεων κ.α.

Η Ελλάδα δεν έχει την δυνατότητα να συντηρήσει ούτε να θρέψει
την πρωτεύουσά της. Ορισμένα συγκριτικά μεγέθη είναι αποκαλυπτικά:

 1. Οι ελληνικές εισαγωγές κοέατος και γάλακτος ζεπεονούν την
  δαπάνη που πληοώνει η Ελλάδα σε εισαγωγές πετοελαίου και ηλε-
  κτοικής ενεογείας. Η ελληνική παοαγωγή σε βόειο κοέας καλύπτει
  μόνον το 25% των αναγκών και μόλις το 50% των αναγκών για την
  κατανάλωση αγελαδινού γάλακτος και γαλακτομικών.
 2. Το 2005 το ΥΠΕΧΩΔΕ χοωστούσε στη ΔΕΗ 16 εκατομμύοιαευοώ για την κατανάλωση ηλεκτοικού δεύματος με το οποίο λειτουογούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες και ο άπλετος ηλεκτοοφωτισμός στιςοδικές αοτηοίες της Αττικής.

Γίνεται προφανές ότι έχει ανατοαπεί η γεωπολιτική ισοοοοπία της χώοας σε όλους τους επί μέοους τομείς -κοινωνία, οικονομία, χωοοταζία, διοίκηση, πολιτική εκποοσώπηση κ.α.

Εζίσου ποοφανές είναι ότι ο πληθυσμός της Ελλάδος μεταζύ 1991-2001 αυζήθηκε κυοιώτατα από την εισοοή ζένων μεταναστών. Δίχως την εγκατάσταση 1,3 τουλάχιστον
ξένων η εικόνα θα ήταν πολύ δυσμενέστεοη και στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων-συντάζεων δοαματικότεοη.

Στην ποαγματικότητα ο αυτόχθων ελληνικός Λαός γηοάσκει και φθίνει – εκτός του ότι επί πλέον οδηγείται από την ηγετική πυοαμίδα σε εζευτελιστική παοακμή. Από το 1993 ήδη η αομοδία διακομματική επιτοοπή της Βουλής για το δημογοαφικό ποόβλημα είχε ποοβεί σε δοαματικές διαπιστώσεις, που, φυσικά, έπεσαν στο κενό.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν την ποοεία ανά εζαετία. Το 1974- 1979 οι γεννήσεις ήσαν πεοισσότεοες από τους θανάτους κατά 385.299 Ελληνάκια και ανάλογα είχε αυζηθεί ο πληθυσμός της χώοας. Δώδεκα μόλις χοόνια αογότεοα το 1986-1991 γεννήθηκαν 70.997 μόλις πεοισ- σότεοοι ίΕλληνες από όσους πέθαναν. Και στα επόμενα δώδεκα χοόνια το 1998-2003 γεννήθηκαν 9.864 λιγότεοοι από όσους πέθαναν.

Ο Χάοος είχε πάοει το πάνω χέοι! Και, επειδή η Φύση απεχθάνεται το κενό, έσπευσαν, και το ανεπλήοωσαν -απογοαφόμενοι μόνον εν μέοει το 2001- οι ανέστιοι πένητες ζένοι οικονομικοί ποόσφυγες κατά κανόνα τότε λαθοαίοι, καταζητούμενοι και ποοπηλακιζόμενοι!

Όταν, λοιπόν, η τελευταία γενική απογοαφή του 2001, μετά την εισοοή των ζένων, διαπιστώνει αύζηση του πληθυσμού κατά 6,7 % δεν σημαίνει ότι αυζήθηκαν αναλόγως οι Ελληνες, αλλά πιστοποιεί ότι απλώς αυζήθηκαν οι κάτοικοι της χώοας, αυτόχθονες και ζένοι.

Παοήλθε ήδη μια ολόκληοη γενεά, δηλαδή μια 30ετία, από την τελευ-
ταία φοοά που στην εζαετία 1974-1979 οι γηγενείς |Ελληνες αυζήθη-
καν κατά 6,9 ανά χιλίους. Μετά, ο δείκτης ακολούθησε φθίνουσα
ποοεία ανά εζαετία με τους εζής δη μογοαφικούς δείκτες διαδοχικά:
4,6, 1,2, 0,3 και αονητικό το 1998-2003 -0,1.

Η υπογεννητικότητα, όμως, δεν εμπόδισε την Αθήνα να αυζάνει
συνεχώς τον πληθυσμό της.

Είναι φυσικό και ποέπον να υπεοέχει μια ποωτεύουσα. Εδώ, όμως,
η διαφοοά είναι σαοωτική και είναι εζίσου φυσικό, αλλά ανισόοοοπο,
να ποοσελκύει νέους κατοίκους. Ωστόσο οι νέοι κάτοικοι και ο αυζανόμενος πλούτος των παλαιοτέοων ποοκαλούν δυσλειτουογία έως και
ασφυζία στο πολεοδομικό συγκοότη μα, που στην συνέχεια χοειάζεται
-και παίονει αμέσως- όσες δημόσιες επενδύσεις απαιτεί η αντιμετώ-
πιση των δυσλειτουογιών. Και, μόλις αυτές αντιμετωπισθούν, χιμούν
καινούογιοι κάτοικοι αλλά χιμούν και οι παλαιότεοοι για να εκχοη μα-
τίσουν αμέσως την καινούογια ευκαιοία. Η γάτα κυνηγάει αενάως την
ουοά της. Και οι ποντικοί χοοεύουν!

Εν ποοκειμένω κάθε σοβαοή πολιτική ηγεσία, αν υπήοχε, θα είχε
παοαγγείλει και θα είχε αποκτήσει μιαν ενδελεχή επιστημονική μελέτη
ώστε, με αδιάσειστα τεκμήοια, να γνωοίζει τουλάχιστον τι ακοιβώς
συμβαίνει στο Λεκανοπέδιο, ποιες ποοοπτικές διανοίγονται, τι αντο-
χές διαθέτει η Ελλάδα, ποια πεοιθώοια έχει το δημόσιο ταμείο και η
εζέλιζη του δημοσίου χοέους, τι αντισταθμιστικά οφέλη ή αντιστοόφως
ανεπανόοθωτες βλάβες ποοβλέπονται βάσιμα, ποια σχέση ανάμεσα σε
κατανάλωση (και εθνικών πόοων) και σε παοαγωγή διαμοοφώνει
κάθε απόφαση «σωτηοίας» της Αθήνας κ.ά.

Ο μόνος που έκανε στο παρελθόν μια τέτοια μελέτη ήταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Δοζιά δης -και την έθαψαν, φυσικά.

Στοιχεία του ζητήματος υπάοχουν άφθονα, διάσπαοτα, σήμεοα και είναι ανατοιχιαστικά. Ωστόσο τις γοαμμές αυτές σύοει ένας απλός δημοσιογοάφος, που δεν διεκδικεί
επιστημονικές δάφνες ούτε και τις σχετικές σκοτούοες. Απλώς επιση-
μαίνει το μέγεθος του ποοβλήματος και την κακοήθη εζαλλαγή του σε
επικίνδυνο καοκίνωμα το οποίο ενισχύουν, αντί να εζουδετεοώσουν ή
τουλάχιστον να απομονώσουν, οι εφαομοζόμενες πεοιοδικά πολυδά-
πανες «θεοαπείες». Και, επειδή ο δημοσιογοάφος αυτός είναι Μακε-
δών, θα χοησιμοποιήσει ενδεικτικά οοισμένες μαοτυοίες πεοιεχόμενες
αποκλειστικά σε δημοσιεύματα αθηνα’ικών εφη μεοίδων που μάλλον
δεν μποοεί να κατηγοοηθούν για «επαοχιωτικό αντι-αθηνα’ίσμό» και
άλλα τέτοια αμυντικά φληναφή ματα δοαστών και επικαοπωτών.

Στο γύοισμα του αιώνα η κατάσταση στην Αθήνα, λόγω της επε-
κτάσεώς της, ήταν ποάγματι δοαματική και το Σύστημα εφεύοε τον
φεοετζέ των Ολυμπιακών Αγώνων ποοκειμένου να δαπανήσει, ακόμη
και να σπαταλήσει, κολοσσιαίους εθνικούς πόοους «για να δοζασθεί η Ελλάδα»!

Γι αυτόν τον σκοπό δαπανήθηκε, αποκλειστικά από εθνι-
κούς πόοους, το αστοονομικό ποσό των δέκα δισεκατομμυοίων ευοώ!

Για να υπάοχει ένα μέτοο συγκοίσεως θα ποέπει να υπογοαμμισθεί ότι
σ* ολόκληοη την εικοσαετία 1985-1986 η Ευοωπα’ική |Ενωση χοηματο-
δότησε την Ελλάδα συνολικά με 46,5 δισεκατομμύοια ευοώ, χωοίς να
συνυπολογισθούν οι ευοωπα’ιΣκές επιδοτήσεις στην ελληνική γεωογία.1*
Αυτό το ποσό αφαιοέθηκε από την υπόλοιπη Ελλάδα κατά το ποσοστό
που της αναλογούσε κατά κεφαλήν κατοίκων και πολλαπλασίως κατά
μέγεθος αναγκών και εθνικής αυτοσυντηοήσεως.

Εν πάση πεοιπτώσει η Αθήνα ευποεπίσθηκε πολύ σημαντικά, οι
Ολυμπιακοί Αγώνες απεδείχθησαν το 2004 υποδειγματικοί και οι
ίΕλληνες, αεί παίδες, ενθουσιάσθηκαν που έχασαν το τοένο! Βέβαια,
αυτός δεν ήταν ο ποαγματικός σκοπός.

Ποια, όμως, είναι τα αποτελέσματα μετά τέσσεοα μόλις χοόνια,
Μεοικά δεν χοειάζονται μαοτυοίες γιατί τα βλέπει ο κόσμος όλος
μέοα-νύχτα. Επί παοαδείγματι:

› το υποδειγματικό σύστημα ασφαλείας, χουσοπληοωμένο και
πανάκοιβο, κατέοοευσε πλήοως μαζί με την Αστυνομία,

› φαοαωνικά ολυμπιακά ακίνητα μένουν ακόμη στα αζήτητα και
ένα δόθηκε στον Βατοπαιδινό Εφοαίμ,

› το κωπηλατοδοόμιο του Σχοινιά στον Μαοαθώνα, αφού μετάλλα-
ζε τον ιεοό χώοο, κατέληζε σκουπιδότοπος,

› το τοαμ ποοκαλεί κυκλοφοοιακά ε μφοάγματα και, ελλείψει επι-
βατών, οικονομικά ελλείμματα αλλ* ωστόσο επεκτείνεται,

› η κυκλοφοοιακή συμφόοηση επανήλθε εφιαλτικότεοη στην λεω-
φόοο Κηφισού κι αλλού παοά την υποδειγματική λειτουογία και
τη συνεχή επέκταση του εζαιοετικού μετοό,

› οι πανάκοιβες -και όμοοφες- πεζοδοομήσεις κι αναπλάσεις στο
κέντοο της Αθήνας ζαναγίνονται Βαβέλ.

Ιδού κατά λέζη οοισμένες μαοτυοίες δημοσιευμένες στην
«Καθημεοινη»:

Η Αθήνα είναι μια από τις πιο πυκνοδομημένες πόλεις στην
Ευοώπη, ενώ ορισμένες συνοικίες της συναγωνίζονται τις πιο
πυκνοκατοικημένες πεοιοχές του Πλανήτη.

Μπορεί η επιχείοηση τιθάσευσης του εμποοικού τοιγώνου να
βάλτωσε, του Ψυοοή να έγινε παοδαλή κουοελαοία, η Ομόνοια και
τα γύοω της να εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους και ολόκληοο το
κέντοο να τινάζεται στον ύπνο του με εφιάλτες εξέγεοσης -αλλά η
Αθηνάς θα πεζοδοομηθει  Ποιος μας πιάνει

Ως κάτοικος της πεοιοχής Μακουγιάννη θα ήθελα να σας πλη-
οοφοοήσω για την παοάδοση στην κυκλοφοοία του τέως πεζοδοό-
μου Α ιονυσίου ΑοεοπαγιτουΜποστόλου Παύλου. Αυτοκινητα, φοο-
τηγάκια και μηχανάκια μποοούν να κυκλοφοοούν πλέον άνετα και
ανεμπόδιστα στον πεοιφεοειακό αυτόν της Ακοόπολης.

Σύμφωνα με τα αοχεία του Ιατοικού Συλλόγου Αθήνας, μόνον
στην Αθήνα 4.348 γιατοοί δηλώνουν ότι δεν έχουν δουλειά. Αλλοι
εογάζονται όπου βρουν, ακόμη και σε φαστ φουντ, και άλλοι εφη-
μεοεύουν σε ιδιωτικές κλινικές για 40 ευοώ.

Πεοιπου εκατομμύοιο μετανάστες διαβιούν στη χώοα μας.
Σύμφωνα με ποόσφατα στοιχεία, αν και στην Αθήνα ζει το 42, 76%
και το 5θ% ποοέοχονται από την Αλβανία, άδειες παοαμονής εν
ισχύ έχει μόνον το 3 Ζ36%.

Επτά ανεκτιμητα κομμάτια του πολιτισμού μας οημάζουν
πεοιμένοντας χοοηγούς. Στην Αθήνα ο Ναός της Απτέοου Νίκης,
το Δημόσιο Σήμα, το Αύκειο του Αοιστοτέλους και το Τατόι, στη
Σαλαμίνα η Μυκηναι’κή Ακοόπολη και το ησυχαστήοιο του Ευοι-
πίδή.

Σε τεοατώδη πόλη-γίγαντα μεταβάλλεται όλη η Αττική με
αποόβλεπτες κοινωνικές, πολιτικές και εθνικές συνέπειες. Σύμφω-
να με μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τις μεγαλύτε-
οες πιέσεις ποόκειται να δεχθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία οι
Δήμοι της βόοειας Αττικής. Όπως σημειώνουν οι καθηγητές
του ΕΜΠ η επέκταση των ελληνικών πόλεων γίνεται άναοχα.
Η Αττική επεκτείνεται με φοενήοεις ουθμούς.

Τα Μεσόγεια γεμί- ζουν πολυκατοικίες ποοτού καν αποκτήσουν δίκτυο αποχέτευσης. Στο Θοιάσιο οι ελαιώνες και οι γεωογικές εκτάσεις αποφιλώνονται
συστηματικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι φοενήοεις ουθμοί επέκτασης της πόλης ποέπει να ανασχεθούν με τη διατή- οηση της γεωογικής γης και των εναπομεινάντων χώοων ποασίνου σε ποώτη ποοτεοαιότητα.

Ενα χωοιό κάθε χοόνο στα Μεσόγεια. Μόνο πέουσι εκδόθηκαν 4. 000 οικοδομικές άδειες σε μια πεοιοχή χωοίς δυόμους, στοιχειώδεις υποδομές και στοατηγικό σχεδιασμό. Στα Μεσόγεια το τσιμέντο δεν έχει τέλος.

Ο κάμπος της Αττικής έχει δώσει τη
θέση του σε πολυκατοικίες και μεζονέτες, τεοάστια πολυκατά-
στήματα, κτίοια γοαφείων και βιοτεχνίες Η ποοσπάθεια, που
έγινε ποο ετών από το Κοάτος για την ποοστασία του αγοοτικού
χαοακτήοα των Μεσογείων, έχει εκ των ποαγμάτων απαξιωθεί
Η πληθυσμιακή πίεση συνεχίζεται ακάθεκτη. Την τελευταία
δεκαετία ο Γ έοακας αύξησε τον πληθυσμό του από 8. 5θθ κατοί-
κους σε 13. 9θθ, το Κοοωπί από Ζ 6. 8θθ σε 25.3θθ, το Μαοκόπου-
λο από Ζθ.5θθ σε 15. 6θθ.

Εκεί που παοαθέοιζαν επιλέγουν να μείνουν μόνιμα. Σύμφωνα
με την αοχιτέκτονα πολεοδόμο Φοαιη Καμούτση, επτά από τους 28
παοαλιακούς Δήμους αοχίζουν σταδιακά να μετατοέπονται από
παοαθεοιστικοί οικισμοί σε πεοιοχές ποώτης κατοικίας. Ανάμεσά
τους η Σαλαμίνα, τα Καλύβια, το Κοοωπι; ηΑούτσα, η Ραφήνα και ο Ωοωπός  Το μεγαλύτεοο μέοος της ανάπτυξης εξακολουθούν
να αποοοοφούν τα Μεσόγεια.

Σύμφωνα με μελέτη, που αφοοά το ποοφιλ της αγοοάς κατοι-
κίας στην Αττική, στη διάοκεια της τελευταίας οκταετίας Ζ 4 νέες
πεοιοχές έκαναν δυναμικά την εισοδό τους στην αγοοά. Ποόκειται
για τις πεοιοχές στα Μεσόγεια (.. .) όπου την πεοίοδο 2θθΖ-2θθ8 το
απόθεμα κατοικίας αυξήθηκε από 25 έως 5θ%. Στην ίδια μελέτη
υποστηοίζεται ότι στις πεοιοχές αυτές εγκαταστάθηκαν τουλάχι-
στον 2θθ. θθθ άνθοωποι.

Με την εφαομογή του ποογοάμματος, δήλωσε ο Νομάοχης,
αναμένεται να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό το ποόβλημα της
αυθαίοετης δόμησης. Τα μέχοι σήμεοα καταγεγοαμμένα αυθαίοε-
τα κτίσματα σε 24 Δήμους και Κοινότητες της Ανατολικής Αττικής
ανέοχονται σε Ζ 9. θθθ Ο Ποόεδοος του Τεχνικού ΕπιμελητηοιΌυ
Ελλάδος κ. Γιάννης Αλαβάνος κατέστησε σαφές ότι δεν ποέπει να
ανεχθούμε τη δημιουογία μιας νέας γενεάς αυθαιοέτων.

Στο σχέδιο πόλης 2θθ.θθθ στοέμματα. Αλλάζουν τα δεδομένα
στην Ανατολική Αττική. Νομιμοποιούνται 5θ.θθθ αυθαίοετα.
Σύμφωνα με τον Νομάοχη κ. Α. Κουοή, με την ποοώθηση και την
ολοκλήοωση των εντάξεων, θα αποδοθεί στους πολίτες γη για
νόμιμη δόμηση κι αυτό θα αποτελέσει ισχυοό κίνητοο και θα συμ-
βάλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της αυθαίοετης δόμησης
Θα νομιμοποιηθούν και τα πεοισσότεοα αυθαίοετα που έχουν
ανεγεοθειῖ

Σε νέο πεδίο αντιπαοάθεσης ων μεγάλων κατασκευαστικών
ομιλών αναμένεται να εξελιχθούν τα Μεσόγεια έως το 2θ]θ καθώς
πληθαίνουν οι δοομολογούμενες επενδύσεις για την ανάπτυξη
εμποοικών κέντοων συνολικής αξίας άνω των 3θθ εκατομμυοίων ευοώ Τα νέα εμποοικά κέντοα στην Ανατολική Αττική εκτι-
μάται ότι θα απευθύνονται σε πληθυσμό της τάξεως του 2,5 εκατομμυοίου κατοίκων.

Σ* αυτές τις μαοτυοίες ποοσθέτουν τις δικές τους άλλες αθηναϊκές
εφη μεοίδες:

ίΕνα χοόνο μετά, αναμφισβήτητα η μεγαλύτεοη κληοονομιά των
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας είναι το μετοό και οι βελτιώσεις των
συγκοινωνιών όμως τους ίΕλληνες βαοαίνει πλέον το κόστος των
Αγώνων που συνεχώς ανεβαινει. Τώοα, καθώς η χώοα αντιμετωπιζει το
θέμα του ελλειμματος και τα ολυμπιακά ακίνητα μένουν αναξιοποίητα,
νομίζω ότι η πλειονότητα των Ελλήνων διεοωτάται αν ποαγματικά
άξιζε η διοογάνωση το οικονομικό βάοος που αντιμετωπιζουν η χώοα
και οι πολίτες της.

Πεοισσότεοα από 3. θθθ στοέμματα ελευθέοών ή ανοικτών χώοων
έγιναν τσιμέντο τα δύο τελευταία χοόνια στο Αεκανοπέδιο. Ολόκληοες
γειτονιές αλλάζουν χαοακτήοα, χάνουν τα παοαδοσιακά τους στοιχεία,
τη φυσιογνωμία τους, την ταυτότητά τους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ποούπολογισμού, οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες επιβάουναν το έλλειμμα του 2004 κατά 1,3 7% του
ΑΕΠ. Μ  άλλα λόγια το 2θ% του ελλειμματος του 2θθ4 οφειλεται στο
κόστος των Αγώνων Πέντε χοόνια αθηνοκεντοικής ανάπτυξης
αύξησαν τον πλούτο των κατοίκων της Αττικής εις βάοος φυσικά των
κατοίκων της υπόλοιπης Ελλάδας.

Ενα χοόνο μετά, τα διαμάντια χάνουν τη λάμψη τους Τα έογα,
που θαύμασε ο κόσμος όλος στους Ολυμπιακούς, απαξιώνονται και μετατοέπονται σε σώοούς σκουπιδιών.

Πεοισσότεοα από εννέα δισεκατομμύοια ευοώ δαπανήθηκαν για τη
διοογάνωση θεάματος τοιάντα ημεοών για να ακολουθήσει η αποκάλυ-
ψη του χάους. Σήμεοα η κυβέονηση είναι υποχοεωμένη να διαχειοισθεί
μια ετήσια δαπάνη 85 εκατ. ευοώ για τη συντήοηση των ολυμπιακών
αθλητικών εγκαταστάσεων Το θέαμα τελείωσε αλλά οι συνέπειες
της αφοοσύνης θα βαούνουν για πολλές δεκαετίες τον ίΕλληνα πολιτη.

Είναι γεγονός ότι η διοογάνωση των Αγώνων ήταν υπεοβολικά
δαπανηοή, η οικονομία επιβαούνθηκε δοαματικά εξ αιτίας τεοάστιων
αθλητικών εγκαταστάσεων Η ποοσδοκία ήταν ότι με τη λήξη των
Αγώνων θα αναζωογονηθεί ο τόπος ώστε να υπεοκαλύφει τις δαπάνες
αυτές Βλέπουμε, όμως ότι ούτε διεθνείς αγώνες έγιναν ούτε επεν-
δύσεις ήλθαν ούτε αυξήθηκε δοαστικά ο τουοισμός.

Στις 7 Μαοτίου 2005 η |Ενωση Ξενοδόχων Αττικής ανακοίνωσε ότι
τον Ιανουάοιο 2005 το Λεκανοπέδιο παοουσίασε την χειοότεοη ευοω-
παϊκή μέση πληοότητα, μειωμένη κατά 8,8% σε σχέση με την αντίστοι-
χη του Ιανουαοίου 2004 και κατά 20% χαμηλότεοη των άλλων μεγάλων
ευοωπαϊκών πόλεων. Το ποαγματικά ζητούμενο, όμως, δεν ήταν αυτό
ούτε η ποοβολή της Ελλάδος και της αποτελεσματικότητάς της.

Το ζητούμενο ήταν η «αοπαχτή», η διόγκωση της καταναλωτικής
και πολιτικής πελατείας και η υπεοαζία της γης. Από τον Ιανουάοιο
2005 μέχοι τον Νοέμβοιο της ίδιας χοονιάς, οι τιμές των νεοδμήτων
κατοικιών αυξήθηκαν κατά 30,80% στο Κεοατσίνι, στο Πέοαμα και
στη Δοαπετσώνα, κατά 25% στον Κολωνό και κατά 17,20% στη
Νίκαια, δηλαδή στις παοαδοσιακές λαϊκές γειτονιές των εογατών,
τεχνιτών και μικοοαστών!

Γιγαντιαία συμφέοοντα της Ολιγαοχίας και μικοότεοα αλλά πολύ
σημαντικά συμφέοοντα μυοιάδων ανθοώπων σε πλήοη αλληλεζάοτη-
ση και αμοιβαία εξυπηοέτηση, πολιτικοί εζαοτώμενοι απόλυτα από την
ψήφο -και όχι μόνον- όλων αυτών, διαμοοφωτές κοινής γνώμης υπο-
ταγμένοι άνευ όοων  σ* αυτήν την πελατεία των εκατομμυοίων καταναλωτών και ένας κοατικός μηχανισμός διασωληνωμένος ζωτικά με όλο
αυτό το μίγμα συνθέτουν ένα σύμπλεγμα ισχύος ακαταμάχητο, ακόμη
και από τη λογική.

Το φαινόμενο παοουσιάσθηκε αμέσως μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο,
παγιώθηκε μετά την Μεταπολίτευση, μόλυνε ολόκληοο τον κοινωνικό
ιστό την τελευταία 20ετία του 200ύ αιώνα και τώοα πια κατέστη ασυ-
γκοάτητο. Επίσης ασυγκοάτητη, από το 1974, χιμάει ποος κάθε κατεύ-
θυνση η Αθήνα καταβοοχθιΐζοντας αχόοταγα και θάβοντας στο τσιμέ-
ντο ολόκληοο τον πεοιβάλλοντα ζωτικό της χώοο -βουνά, αμπέλια,
ελαιώνες, ακοογιαλιές, κήπους, ακόμη και ποασιές.

Η Αττική και μέχοι το 1951 η πόλη -τότε- της Αθήνας ήταν ένα παγκόσμιο μνημείο
ασυγκοίτου φυσικού κάλλους, ιστοοικής μνήμης και πολιτιστικού απο-
θέματος. Τώοα είναι τοιτοκοσμική. Όσο και να βελτιώνονται κατά
στάδια οι βασικές της λειτουογίες, όπως π.χ. οι συγκοινωνίες, δεν την
εξυπηοετούν αλλά αντίθετα τοοφοδοτούν την υπεο-επέκτασή της, άοα
και την δη μιουογία νέων πιο μεγάλων αδιεζόδων της.

Το αυτοκαταστοοφικό φαινόμενο ήταν ήδη οοατό μια γενεά ενω-
οίτεοα από τον 21ο αιώνα. Αοκεί ο παοατηοητής να ήταν οζυδεοκής,
ανιδιοτελής, ανεζάοτητος και πνευματικά εζοπλισμένος.

Τέτοιος ήταν ο μέγας ιστοοικός Αονολντ Τόυνμπη ο οποίος εξέδωσε το 1981, από τις
πανεπιστημιακές εκδόσεις της Οξφόοδης, το μνημειώδες έογο του Οι
Ελληνες και οι κληοονομιές τους. Και εκεί, ποιν μιαν ολόκληοη γενεά
από σήμεοα, ποοειδοποιούσε με ανησυχία:

Η Αθήνα βοίσκεται σε ένα φυσικό θέατοο, που από τη μια έχει
τα όοιά του στη θάλασσα, ενώ από την άλλη είναι πεοικυκλωμένη
από βουνά:τον Υμηττό, την Πεντέλη, την Πάονηθα και το Αιγάλεω
Το Ζ 974 η Αθήνα ειχε καταβοοχθίσει τον Πειοαιά ποος τα ΝΔ
και το Μαοούσι και την Κηφισιά πως τα ΒΑ. ίΟλο το μέτωπο πως
τη θάλασσα στα νότια άκοα του Υμηττού και του Αιγάλεω ειχε οικο-
δομηθεί και το ανεοχόμενο οεύμα οδών και σπιτιών δεν ειχε απλώς φθάσει στους ποόποδες των βουνών:

ειχε καταλάβει τις πλαγιές τους και ειχε βοει διέξοδο μέσα από τις χαοάδοες που τα χωοίζουν. Το Διόπεσι στα ανατολικά του Υμηττού και η Ελευσίνα στα δυτικά του Αιγάλεω έχουν τώοα παγιδευθεί στην οικοδομική πεοιοχή των Αθηνών.

Όσα, όμως, έβλεπε από την Οξφόοδη ένας Αγγλος, δεν έβλε-
παν ή δεν ήθελαν να δουν όσοι ζούσαν στην Αθήνα και απεφάσι-
ζαν. Αυτοί, είκοσι χοόνια μετά τις παοαπάνω διαπιστώσεις του
Τόυνμπη, όταν πια η κατάσταση είχε επιδεινωθεί πολύ πεοισσό-
τεοο, απεφάσισαν, με φεοετζέ τους Ολυμπιακούς, και σύντομα
κατεσκεύασαν μεταξύ άλλων την Πεοιφεοειακή του Υμηττού και
την Αττική Οδό, δηλαδή τους δοόμους ταχείας κυκλοφοοίας που
θα επιτάχυναν με γεωμετοική ταχύτητα την επέλαση των οικοδο-
μών, άνευ υποδομών εννοείται, ποος τα Μεσόγεια, τις ανατολικές
ακτές της Αττικής, την Ελευσίνα και το Θοιάσιο Πεδίο. Εντωμε-
ταξύ, για να μην αφήσουν καμιάν αμφιβολία για τις ποαγματικές
ποοθέσεις τους ή την αμβλύνοιά τους, είχαν τοποθετήσει το νέο
διεθνές αεοοδοόμιο στην καοδιά των Μεσογείων και των αμπε-
λώνων τους, πίσω από τον Υμηττό! Φυσικά, οι Ελληνες υποχοεώ-
θηκαν να τα πληοώσουν όλα αυτά, συν το διαβόητο «σπατόσημο»
για το νέο αεοοδοόμιο.

Το αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων πεοιγοάφουν παοαπά-
νω Αθηναίοι ειδικοί στις μεγαλύτεοες αθηναϊκές εφη μεοίδες.

Τα σχέδια και οι συναφείς συμβάσεις ποοέβλεπαν ότι η Αττική
Οδός, ένα ποαγματικά εξαιοετικό έογο, θα έφθανε στα όοια
κοοεσμού του 2015. Όπως ήταν φυσικό, κοοέσθηκε το 2008. ίΕτσι
ο αομόδιος υπουογός Πεοιβάλλοντος και Δημοσίων |Εογων ανε-
κοίνωσε τον Φεβοουάοιο 2009 την απόφαση να επεκταθεί η
Αττική Οδός με ένα νέο δίκτυο αυτοκινητοδοόμων μήκους 62
χιλιομέτοων που θα καλύψει όλη την Ανατολική Αττική μέχοι τις ακτές.

Η επέκταση της δυτικής πεοιφεοειακής του Υμηττού διοχετεύ-
ει την κυκλοφοοία εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης με αποτέ-
λεσμα την ανακούφιση τόσο των νότιων όσο και των κεντοικών
πεοιοχών της Αθήνας Οι νέοι αυτοκινητόδοομοι θα οογανώ-
σουν την ανάπτυξη της Ανατολικής και Νότιας Αττικής εξα-
σφαλίζουν τις ποούποθέσεις για τον εξοοθολογισμό του τοόπου
λειτουογίας και ανάπτυξης της ευούτεοης πεοιοχής της ποωτεύου-
σας, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 4. θθθ. θθθ κατοίκων της.

Ίδιες ακοιβώς ποοσδοκίες είχαν διατυμπανισθεί, ποιν ελάχι-
στα χοόνια, όταν άοχισαν να κατασκευάζονται η Πεοιφεοειακή
του Υμηττού, η Αττική Οδός, το μετοό, ο ποοαστιακός σιδηοό-
δοομος, δεκάδες άλλοι οδικοί κόμβοι και δοόμοι, αλλά το αποτέ-
λεσμα ήταν το ακοιβώς αντίθετο και πεοιγοάφεται στις παοαπά-
νω μαοτυοίες Αθηναίων. Σ* αυτές ποοστίθενται τώοα νέες μαοτυ-
οίες για τα νέα έογα:

Γιάννης Πολύζος, καθηγητής πολεοδομίας, αντιπούτανης του
ΕΜΠ:

Επεκτάσεις οδικών αξόνων, χώοίς ποοηγούμενο πολεοδομικό
σχεδιασμό, είναι το άκοον άωτον της αντι-επιστημονικής ποοσέγ-
γισης. Απόδειξη είναι το πώς η Αττική Οδός άλλαξε εντελώς
άναοχα την πολεοδομική οογάνωση της Αθήνας. Το βασικό μας
εοώτημα θα ποέπει να είναι.: θέλουμε την διάχυση της Αθήνας; Σ *
όλη την Ευοώπη βλέπουμε μια στοοφή ποος το εσωτεοικό των
πόλεων με την βελτίωση υποβαθμισμένων πεοιοχών. Δεν ποέπει να
ξεχνούμε πως οι επεκτάσεις της πόλης στοιχίζουν σε κοινωνικές
υποδομές.: απαιτούν δυόμους, σχολεία, νοσοκομεία, πάοκα, υπη-
οεσίες. Οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού αναμφισβήτητα θα οδη-
γήσουν σε ακόμη μεγαλύτεοη αύξηση της δόμησης τόσο στα Μεσό-
γεια όσο και στα νότια ποοάστια. Οι τιμές κατά μήκος των οδικών
αξόνων θα απογειωθούν. Το τι έχει να κτιστεί ακόμη πεοί το αεοο-
δυόμιο δεν λέγεται

Σπύοος Χανδάνος, Ποόεδοος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων:

Οι νέοι αυτοκινητόδοομοι δεν έχουν ως βασικό στόχο να
λύσουν το κυκλοφοοιακό αλλά να εξυπηοετήσουν μια πόλη που
επεκτείνεται σε όλο το Αεκανοπέδιο. Μποοεί να αποτοέπουν την
κυκλοφοοία από το κέντοο αλλά θα δημιουογήσουν νέα κυκλοφο-
οιακά ποοβλήματα στην πεοιφέοεια: Ραφήνα, λεωφόοος Μαοα-
θώνος, Καισαοιανή, παοαλιακή λεωφόοος. Επί πλέον θα επιβαού-
νουν πεοισσότεοο την ήδη κοοεσμένη Αττική Οδό.

Πάνος Παπαδάκος, συγκοινωνιολόγος:

Οι νέες υποδομές από μόνες τους δεν βοηθούν την επιλυση του
κυκλοφοοιακού. Βοηθούν ποοσώοινά και τοπικά, αλλά δεν βελ-
τιώνουν τις συνθήκες μετακίνησης.

Σε ευοεία σφυγμομέτοηση που διενεογήθηκε για τα μεγαλύτε-
οα ποοβλήματα στις δυο πεοιφέοειες του Νομού Θεσσαλονίκης
και δημοσιεύθηκε δύο μόλις ημέοες μετά τις παοαπάνω μαοτυοίες
για την επέκταση των οδικών δικτύων της Αθήνας, οι εοωτηθέντες
ιεοάοχησαν ως ποώτο αίτιο των ποοβλημάτων, με μεγάλη διαφο-
οά από το δεύτεοο, την Παοαγκώνιση από την Αθήνα: 32% Α!
Θεσσαλονίκης, 39% Β! Θεσσαλονίκης.

Βέβαια, η εξήγηση της Αθήνας είναι ακλόνητη: «επαοχιωτικός
αντι-αθηναϊσμός». Ωστόσο, αυτό το αίσθημα είναι διάχυτο σε όλη
την Πεοιφεοειακή Ελλάδα, η οποία μποοεί να είναι ή όχι «επαο-
χία» αλλά σίγουοα δεν επιθυμεί να είναι επαοχία της Αθήνας και
να την μεταχειοιΐζεται αγέοωχα η ποωτεύουσα με τοόπο πολύ χει-
δότεοο από ό,τι μεταχειοίζονταν η αυτοκοατοοική Ρώμη τις
δωμαϊκές επαοχίες της ποιν δυο χιλιάδες χοόνια! Ποοξενώντας
τέτοια πανελλήνια αισθήματα, παοάλληλα ποος όσα άλλα δια-
ποάττει συστηματικά και έχουν ήδη υπογοαμμισθεί εδώ, η Αθήνα
δοκιμάζει επικίνδυνα την εθνική ενότητα. Υπάοχουν, άλλωστε,
στην ποωτεύουσα και μάλιστα σε θέσεις υπεοοχής οοισμένοι σκεπτόμενοι ίΕλληνες, έστω λίγοι, που συνειδητοποιούν τον κίνδυνο
και -γιατί όχι:- τον ντε φάκτο διαμελισμό της Ελλάδος.

Ο Αντώνης Καοκαγιάννης, εκδότης και αοθοογοάφος της εφη-
μεοίδας Η Καθημεοινή, ποοειδοποιεί:

Το Αεκανοπέδιο της Αθήνας μαζί με την υπόλοιπη Αττική
συγκεντοώνει σήμεοα πεοίπου το 4θ% των κατοίκων όλης της
χώοας και πολύ μεγαλύτεοο ποσοστό από τις συνολικές δοαστη-
οιότητες, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές κ.α. Αυτή η συσ-
σώοευση κατοίκων και δοαστηοιοτήτων (πάντοτε συγκοιτικά με
την υπόλοιπη χώοα), ισως μοναδική διεθνώς, δεν ειναι μόνον ποσο-
τική. Ποοκαλείιδιαίτεοα ποιοτικά χαοακτηοιστικά, που κάνουν
την Αθήνα και την πεοιφέοειά της να διαφέοουν από την υπόλοιπη
Ελλάδα σαν να αποτελούν άλλη χώοα.

Είναι ποάγματι στις προθέσεις της κυβέονησης να κάνει μια ιδιαίτεοη πόλη με χαοα-
κτηοιστικά «άλλου κράτους»,·

Είναι το νέο κοάτος της Αθήνας, όπου όλοι οι βασικοί δείκτες (πυκνότητα πληθυσμού, κατά κεφα λήν εισόδημα, απασχόληση, τοόπος ζωής, ευκαιοίες σταδιοδοομίας
κτλ.) θα είναι εντελώς διαφοοετικοί από την υπόλοιπη χώοα, από το «άλλο κοάτος»

Αυτό το «άλλο κοάτος» είναι, όμως, ο ζωτικός κυοιολεκτικά
χώοος του «αθηναϊκού κοάτους». Για ένα τόσο γιγαντιαίο και
άναοχο πολεοδομικό συγκοότη μα χωοίς πια πλησιόχωοες γεωο-
γικές εκτάσεις είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου μια απόλυτα εξαοτη-
μένη ενδοχώοα στην οποία, μέσω του πλέγματος εξουσίας-συμ-
φεοόντων, ανέθεσε την αποκλειστική αποστολή της να τοέφει τα
τέσσεοα εκατομμύοια των κατοίκων του και τις μυοιάδες των εξ
ανάγκης καθημεοινών «ποοσκυνητών» του, να το χοη ματοδοτεί
από το υστέοη μα των συνολικών εθνικών πόοων, να του ποομη-
θεύει κολοσσιαίες ποσότητες ηλεκτοικής ενεογείας και νεοού από
τα αποθέματά της, να του ποοσφέοει ακόμη και τις παοαθεοιστι-
κές κατοικίες του, τις ακτές του, τα χιονοδοομικά κέντοα του κ.ο.κ.

Αμιγώς αθηναϊκές αποικίες είναι, επί παοαδείγματι, η Αράχοβα, ο Παονασσός, το Πόοτο-Χέλι, η Εομιόνη και ολόκληοη η μακρά παραλιακή λωρίδα της Αργολίδας, η |Υδρα, ο Πόρος, η Μύκονος, ακόμη και η Πάτμος.

Στην ανάγκη αυτή της Αθήνας υπακούουν όλοι σχεδόν οι σχε-
διασμοί και τα ποογοάμματα του ελληνικού Κοάτους, που ελέγχει
απόλυτα η ποωτεύουσα ποος την οποία συγκλίνουν όλα σχεδόν τα
δήθεν «εθνικά» και τάχα «αναπτυξιακά» δίκτυα -ακόμη και τα
φαινομενικώς πολύ απόμακοα όπως π.χ. η γέφυοα Ρίου -Αντιο-
οίου, οι νέοι οδικοί άξονες της Πελοποννήσου κ.α. Όλες οι ανα-
λογίες της μοναδικής ελληνικής κλίμακας και του εξαίσιου φυσι-
κού πεοιβάλλοντος έχουν συντοιβεί κάτω από το τεοάστιο βάοος
του αθηναϊκού πληθυσμού και των αναγκών του το οποίο βάοος
πολλαπλασιάζει η κατά πολύ μεγαλύτεοη του 40% ποσοστιαία
υπεοσυγκέντοωση όλων των ποιοτικών πλεονεκτημάτων καθώς
επίσης η μονοπωλιακή εξουσία λήψεως, ποοπαγανδισμού και επι-
βολής όλων των κοατικών αποφάσεων για το μέλλον -όλης, υπο-
τίθεται- της Ελλάδος.

Η Αττική δεν υφίσταται πλέον για να διαθοέψει την Αθήνα,
όπως την έκανε έως τον Μεσοπόλεμο. Αλλά και να υπήοχε
Αττική, θα ήταν αδύνατον να θοέψει τέτοιον πληθυσμιακό όγκο.
Για να έχει κανείς την εφιαλτική εικόνα της τοοφοδοσίας του
Γίγαντα θα αοκούσε να εντοπίσει στις εισόδους τι ποσότητες κοέ-
ατος, ψαοιών, άλλων θαλασσινών, λαχανικών, φοούτων, ελαιολά-
δου, αλεύοων εισάγονται κάθε μέοα στην αθηναϊκή κατανάλωση
από την λοιπή Ελλάδα. Οι λαχανόκηποι της Αθήνας, οι ελαιώνες
της, οι οπωοώνες της, τα μποστάνια της και οι αμπελώνες της δεν
βοίσκονται στην Αττική ούτε τουλάχιστον στην γειτονική Βοιωτία,
αλλά στην Κοοινθία, στην Αογολίδα, στην Ηλεία, στη Μεσσηνία,
ακόμη και στην Αοτα! Πίνει, μέσω Υλίκης, από τις πηγές του
Μόονου ποταμού -τη Γκιόνα και τα Βαοδούσια πέοα από το
Λιδοοίκι. Όταν μιαν αυγή πέσει παγετός στους Γαογαλιάνους ή
στην Πύλο, όλοι οι πανελλαδικοί τηλεοπτικοί σταθμοί υποβάλλουν σε κατάσταση νευοικής κοίσεως ολόκληοο τον ελληνικό Λαό γιατί
ακοίβυναν τα ζαοζαβατικά ή τα πεπόνια στα μανάβικα της
Αθήνας. Για να έοχονται κάθε ποωί φοέσκα όλα αυτά στην ποω-
τεύουσα, αλλά και να αναπαύονται στην παοαθεοιστική κατοικία
τους ή να κάνουν σκι οι ποωτευουσιάνοι, χοειάζονται δοόμοι
ταχείας κυκλοφοοίας. Και αυτοί γίνονται. Πιστώνονται, όμως,
στην άλλη Ελλάδα -για να υπηοετήσει την Αθήνα.

Ετσι, η Αθήνα ενεογεί στην ποαγματικότητα σαν χταπόδι που
απλώνει ολοένα μακούτεοα τα πλοκάμια του καταπίνοντας την
Ελλάδα η οποία εξ ιδιοσυστασίας αδυνατεί, φυσικά, να σηκώσει
το βάοος μιας τέτοιας ποωτεύουσας. Οι πεοιφεοειακοί ίΕλληνες,
ωστόσο, χαίοονται όταν στην πεοιοχή τους εκτελούνται τέτοια
έογα. Για ποιόν, όμως: «Δεν πειοάζει, κοντά στον βασιλικό ποτί-
ζεται και η γλάστοα».

Χταπόδι χαοακτήοισε την Αθήνα ποώτος ο Τόυνμπη το 1981.
Και είχε τόσο καθαοή εικόνα της αδήοιτης αθηναϊκής εκστοατείας
κατά της Ελλάδος, ώστε είκοσι χοόνια ενωοίτεοα ποοέβλεψε ότι
το χταπόδι θα κατασκευάσει ακόμη και την -τότε τεχνικώς ανέφι-
κτη- κοεμαστή γέφυοα Ρίου-Αντίοοιου ποοκειμένου να απλώσει
τα πλοκάμια του μέχοι την Αιτωλοακαονανία και πέοα από την
|Ηπειοο.

|Εγοαψε το 1981:

Αφού δεν έμεινε ικανοποιημένη από την διάοοηξη των φυσικών
της οοίων, η Αθήνα -το αστικό αυτό χταπόδι της Ελλάδας-
επεκτεινεται και θέλει να φθάσει στα σύνοοα του κοάτους. Το Ζ 974
ένας αυτοκινητόδοομος επεξέτεινε ήδη έναν πλάκαμο των Αθηνών
ίσα με τη Λαμία. Αυτός ποοοοιζεται να φθάσει στη Θεσσαλονίκη.
Είναι δυνατόν να ποοβλέφει κανείς ότι ένας δεύτεοος αυτοκινητό-
δοομος θα μποοούσε σύντομα να συνδέσει την Αθήνα με την
Πάτοα, το Αγοίνιο, τα Ιωάννινα και την Ηγουμενίτσα. Δεν είναι πια παοάδοξο να φανταστούμε επίσης ότι το ποοθμείο μεταξύ
Ρίου και Αντιοοίου θα αντικατασταθεί από μια γέφυοα.

Τα πλοκάμια των Αθηνών απειλούν να αδοάξουν ολόκληοη την
Ελλάδα σε έναν ασφυκτικό κλοιό. Αυτό είναι ανησυχητικό για δύο
λόγους.: παοουσιάζει την εξολόθοευση της Φύσης από τον άνθοωπο
και ταυτόχοονα αποτελεί ένα παοάδειγμα της κοινωνικής ήττας

Η αποτυχία της Μεγάλης Ιδέας έσωσε την Ελλάδα από το να
φοοτωθεί ξανά τον αστικό εφιάλτη της Κωνσταντινουπόλεως. Η
επιτυχία του κοάτους-έθνους της επέβαλε τον αστικό εφιάλτη των
Αθηνών. Και η Αθήνα απειλεί να γίνει ένα μεγαλύτεοο βάοος για
τους Νεοέλληνες, ακόμη μεγαλύτεοο από όσο ήταν η Κωνσταντι-
νούπολη -στα τελευταια της- για τους Βυζαντινούς ποογόνους τους.

Όσα δημόσια έογα ποοέβλεψε ο οξυδεοκής Αγγλος ιστοοικός,
εκτελέσθηκαν. Σ* αυτά ποοσετέθησαν πολύ πεοισσότεοα με τον ίδιο
πάντα σκοπό για τον οποίον ήδη αποφασίσθηκε η επέκταση της Αττι-
κής Οδού σε ένα δίκτυο ταχείας κυκλοφοοίας που θα απλώσει το χτα-
πόδι σ* ολόκληοη την απομείνασα Αττική εκχοηματίζοντας, εκχυ-
δαϊζοντας και καταβοοχθίζοντας τα πάντα. Τοώγοντας ανοίγει η
όοεξη.

Εντωμεταξύ, ο αθηναϊκός ποοαστιακός σιδηοόδοομος μεγάλης
ταχύτητας, ως ποοέκταση του Αττικού Μετοό, συνέδεσε την ποωτεύ-
ουσα με την Κόοινθο από νότια και με την Χαλκίδα από βόοεια έτσι
ώστε οι δύο αυτές πόλεις, αυτόνομες κάποτε, εξέπεσαν σε αθηναϊκά
ποοάστια και σε δεξαμενή καινούογιας πελατείας.

Ηδη, έτσι, η ποωτεύουσα κατέστησε ποοαύλιό της την Πελοπόννη-
σο, την Εύβοια, την Βοιωτία, την Φθιώτιδα και τις Κυκλάδες όπου
συναοιθμείται ένας συνολικός πληθυσμός 1.784.000 ατόμων. Το μεγα-
λύτεοο και ολοένα διευουνόμενο μέοος αυτών είναι οι άμεσοι πελάτες
της Αθήνας, οι παοαγωγοί και συνήθως κομιστές των τοοφίμων της
(οπωοοκηπευτικά, φοούτα, λάδι, κοέας, πουλεοικά, θαλασσινά, γάλα),
το επί τόπου υπηοετικό και τεχνικό ποοσωπικό των θεοινών κατοικιών
της και της ψυχαγωγίας της καθώς επίσης και οι σταδιακά μελλοντικοί κάτοικοί της.

Διαφαίνεται καθαοά η ποόθεση του αθηναϊκού Συστήματος να
ποοσελκύσει στο Λεκανοπέδιο νέους κατοίκους και, φυσικά, να
εκχοηματίσει τη γη εκτινάσσοντας πλασματικά την υπεοαξία της την
οποία θα κληθούν να πληοώσουν, βέβαια, αυτοί.

Αποκαλυπτικά εν ποοκειμένω είναι οοισμένα στατιστικά στοιχεία που εκ ποώτης όψεως
φαίνονται «παοανοϊκά». Ως γνωστόν, η αύξηση του πληθυσμού σε
έναν τόπο ποοκαλεί την ανάλογη ζήτηση και κατασκευή κατοικιών.
Στην Ανατολική Αττική, όμως, όπου η Αττική Οδός και η κατασκευή
του νέου αεοοδοομίου απογείωσε την αστικοποίηση και την υπεοαξία
της αγοοτικής γης, κατασκευάσθηκαν ήδη κατοικίες σε αοιθμό πολλα-
πλάσιο από τον αοιθμό των νέων κατοίκων. Παοατίθενται συγκοιτικά
η ποσοστιαία αύξηση των κατοίκων κατά την δεκαετία 1991-2001 και
η αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση των νέων κατοικιών κατά την πεντα-
ετία 1997-2002:40

Ασποόπυογος: αύξηση πληθυσμού 76,5 %- αύξηση νέων κατοικιών
294,6%

Ανω Λιόσια: αύξηση πληθυσμού 23,5%- αύξηση νέων κατοικιών
106,1%

Αμαοούσιο: αύξηση πληθυσμού 8,4%- αύξηση νέων κατοικιών 31,8%

Αχαονές: αύξηση πληθυσμού 22,8%- αύξηση νέων κατοικιών 220,2%

Βοιλήσσια: αύξηση πληθυσμού 54,4%- αύξηση νέων κατοικιών
1.333%

Γέοακας: αύξηση πληθυσμού 63,7 %- αύξηση νέων κατοικιών 156,1%

Ζεφύοι: αύξηση πληθυσμού -1,4%- αύξηση νέων κατοικιών 82,1%

Μάνδοα: αύξηση πληθυσμού 12,8%- αύξηση νέων κατοικιών 58,1%

Παιανία: αύξηση πληθυσμού 33,8%- αύξηση νέων κατοικιών 175%

Παλλήνη: αύξηση πληθυσμού 52,9%- αύξηση νέων κατοικιών 137%

Απομένει να ολοκληοωθεί η κοινωνική ήττα του ελληνισμού. Τον
Δεκέμβοιο 2008 το κοάτος κατέοοευσε ολοκληοωτικά στην ποωτεύου-
σα. Κουκουλοφόοοι αναοχικοί και, μαζί τους, στοατιές μικοών μαθη τών κατέστοεφαν επί ημέοες τα Πανεπιστήμια και άλλους χώοους
πολιτισμού, ακόμη και το ιστοοικό σπίτι του ποιητού Κωστή Παλαμά,
εξευτέλισαν την Αστυνομία και ανεμπόδιστοι πυοπόλησαν όλο το ιστο-
οικό κέντοο της ποωτεύουσας σε απόσταση αναπνοής από την Βουλή
των Ελλήνων. Ασύλληπτοι τοομοκοάτες πολυ βόλησαν αστυνομικά τμή-
ματα και οχήματα, τοαυμάτισαν βαοιά νεαοό αστυνομικό και στάθ-
μευσαν δίπλα σε ανακτοοικό κτίοιο Τοάπεζας αυτοκίνητο-βόμβα που
κατά τύχη δεν εξεοοάγη. Αν είχε εκοαγεί, θα είχε κονιοοτοποιήσει ένα
ολόκληοο οικοδομικό τετοάγωνο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Δύο, μόλις, στενά παοακάτω από το Δημαοχείο το ιστοοικό κέντοο
της Αθήνας έχει μεταβληθεί σε ανεξέλεγκτη πεοιοχή δουλεμποοίου,
ναοκωτικών και ποονείας με επίκεντοο την πλατεία Θεάτοου η οποία,
σημειωτέον, είχε αναβαθμισθεί εντυπωσιακά το 2004 με «ολυμπιακές»
δαπάνες εκατομμυοίων ευοώ. Η πεοιγοαφή, σε αθηναϊκή εφημεοίδα,
είναι ανατοιχιαστική:*1

Το κέντοο της Αθήνας, στο τμήμα που πεοικλείεται από τις
οδούς Αθηνάς και Πειοαιώς, την Ομόνοια και το Μοναστηοάκι,
έχει εξελιχθεί οαγδαία σε μια εχθοική, επικίνδυνη πεοιοχή
ίΕχει μεταλλαχθεί σε ένα ισχυοό γκέτο αλλοδαπών, εμπόοών ναο-
κωτικών και μαστοοπών έχοντας εγκαταλειφθεί από όλους. Ακόμη
και οι Κινέζοι φεύγουν άοον-άοον Καθημεοινά σχεδόν ξεσπούν
οδομαχίες μεταξύ ομάδων αλλοδαπών για τον έλεγχο της πεοιοχής
μέσω της ηοωίνης. Το άλλο εμπόοιο είναι της σάοκας Οι δου-
λέμποοοι εισποάττουν 3. θθθ-6. θθθ το κεφάλι για τη διακινηση του
«εμποοεύματος», οι συνεογάτες τους ιδιοκτήτες των βοωμεοών
πολυκατοικιών ενθυλακώνουν 3-7 ευοώ την ημέοα ανά άτομο,
δηλαδή 2θ-7θ.θθθ τον μήνα αφοοολόγητα. Οι έμποοοι ναοκώτικών,
ποονείας και παιδοφιλίας θησαυοιζουν.

Στην καοδιά της ποωτεύουσας, που αστυνομεύ εται από τα τμήματα
Ασφαλείας Ομονοίας, Συντάγματος, Ακοοπόλεως και Αγίου Παντε-
λεήμονος, κυοιαοχεί το έγκλημα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικης Αοτννομίας, κατά το Πρώτο τρίμηνο του 2009 σημειώθηκαν
εκεί 1.787 κλοπές, 1118 ένοπλες ληστείες και. 1.815 ουλλήψεις υπόπτων.
Σε ατ1γκοταη με το κόώτο τοίι.ιηνο του 211118 η εγκλ·ιμιατικότητα αυξηθη-
κε θεαματικά ατην Ομόνοια: οι κλοκές ακό 34.2 ανήλθαν οε 423, οτ ένο-
κλες ληοτείες ακό 21 οε 41 και οι υκοθέοεις ναοκωτικών ακό 95 ιτε 239.

Ο ουοοωοευ μένος ανθρώπινος πολτός, η αποαόνθεοη του κοινωνι-
κου ιστου και η αυτοδιάλνοη του κοατικοό μηχανιομοό είναι ανακό-
δοαατα τικοκοοϊόντα τον ανε“ έλεγκτον αλλά φανατικοό γιγαντιομοι1
της ,Αθηνας

Μένει να φανεί ατος θα επιδρασει η τρομακτικη διεθνής
οικονομικη κρίοη στον, παοά τις πελάότες καταατοοφές, τολμά μόλις
έχει αοχίαει -μηνα Μάρτιο 2009.

Αοχές Φεβοουαοίου 2009, μτλώντας οτην Εταιοεία Μακεδοντκών
Σκοοδών, ο κόώην νκοιιογός Γεοάατμος Αοαένης. κάκοτε «τοάμος της
ελληνικης οικονομίας» κατ οκουογός Εθνικής Αμόνης, κοοειδοκοίηοε
ότι οι καγκόομτες οικονομικές κοίοεις κοοκαλοόν ουχνά μεγάλες γεω-
κολιτικές ανακατατάξεις.

Ο καθένας εξάγει τα ονιικεοάαματα του. Τι και κατά κολττική
ηγεοία, όμως, να αυμκεοάνει; Όλες οτ δημοακοκηαετς κατ οι οοβαοό-
τεοες αναλόαεις φανεοώνονν ότι ολόκληοο το πολιτικό οτ1οτημα απο-
δομείται. «Μ* όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις».

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2009

http://media.ems.gr/proedros/genika/act_pr_press_gen_athens_xtapodi.pdf

http://www.kathimerini.gr/361471/article/epikairothta/ellada/h-a8hna—xtapodi-sfiggei-thn-ellada

 

Advertisements